REGULAMIN BURSY

 

REGULAMIN BURSY
POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
w DRAWSKU POMORSKIM

Regulamin określa szczegółowe warunki
organizację pobytu wychowanków w placówce

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Bursa jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w ramach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim i uczestnikom kursów zawodowych w okresie pobierania nauki  poza miejscem zamieszkania.
 2. Ogólne zasady funkcjonowania bursy, jej podstawowe zadania i cele oraz prawa i obowiązki wychowanków określa Statut PCKZiU.
 3. Nadzór nad działalnością bursy sprawuje Dyrektor PCKZiU.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków bez względu na  wiek, narodowość  oraz typ szkoły, do której uczęszczają.
 5. Zapoznanie wychowanków z niniejszym regulaminem, przepisami bhp i ppoż. oraz procedurami bezpieczeństwa  jest zadaniem wychowawców bursy.
 6. Wychowankowie składają pisemne oświadczenie, że zostali zapoznani z regulaminem bursy, przepisami bhp i ppoż. oraz procedurami bezpieczeństwa.
 7. Wychowanek może być przyjęty do bursy także w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
 8. W przypadku, gdy rodzice  wychowanka nie mogą sprawować nad nim opieki np. wyjazd za granicę, mają obowiązek wskazać  opiekuna prawnego dziecka.
 9. Bursa nie ponosi odpowiedzialności materialnej za prywatne rzeczy wychowanków,
  z wyjątkiem rzeczy pozostawionych w depozycie.
 10. Na terenie bursy funkcjonuje system monitoringu wizyjnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa wychowanków poprzez objęcie kontrolą przestrzeni publicznej placówki
 11. Zasady rekrutacji wychowanków do bursy określają odrębne przepisy.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

§2 Zakwaterowanie

 1. Bursa zapewnia zakwaterowanie wychowankom od ostatniego dnia sierpnia od godz. 16.00 do dnia zakończenia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.
 2. W dniu przyjęcia do bursy rodzice zobowiązani są poinformować wychowawcę/kierownika o problemach zdrowotnych i wychowawczych dziecka.
 3. O przydziale miejsca w pokoju decyduje wychowawca/kierownik biorąc pod uwagę potrzeby wychowanka i możliwości placówki.
 4. Uczniowie klas programowo najwyższych  mogą zamieszkiwać w bursie do dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,  zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego oraz na czas egzaminów maturalnych i zawodowych.
 5. Wychowankowie pozostający w bursie na czas egzaminów, o których mowa w ust. 4, mają obowiązek złożyć do kierownika bursy informację o terminach pobytu i potrzebie zaprowiantowania.
 6. Rezygnacja z zakwaterowania w bursie następuje na pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

§3 Wyżywienie

 1. Nieodłącznym elementem zakwaterowania w bursie jest korzystanie z całodziennego wyżywienia.
 2. Bursa zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie przez 4 dni w tygodniu – od poniedziałku do czwartku oraz 2 posiłki w piątek – śniadanie i obiad.
 3. Miejscem spożywania posiłków jest stołówka.
 4. Normy żywieniowe określają odrębne przepisy.

§4 Odpłatność

 1. Odpłatność za wyżywienie należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Wychowankowi przysługuje prawo zwrotu opłaty za wyżywienie w przypadku nieobecności po uprzednim  poinformowaniu wychowawcy/kierownika o nieobecności, przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. O dokonywaniu odpisów z tytułu niekorzystania z posiłków decyduje kierownik.
 4. Wychowankowie, których rodziny pozostają w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o dofinansowanie kosztów wyżywienia oraz zwrócić się do kierownika
  o przełożenie terminu płatności.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

§5 Prawa

 1. Podstawowe prawa wychowanka zawarte są w  statucie PCKZiU, ponadto wychowanek ma prawo do:
 • poszanowania godności osobistej i prywatności;
 • warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo;
 • czasu wolnego, wypoczynku i czynnego uczestnictwa w kulturze, sporcie,  korzystania
  z różnych form zajęć organizowanych w  innych  instytucjach/organizacjach;
 • pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych;
 • pomocy materialnej w formie dofinansowania pobytu w bursie;
 • tolerancji i swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych z zachowaniem poszanowania odmiennych poglądów;
 • wpływania na życie bursy poprzez działalność samorządową;
 • odwiedzin przez członków rodziny, a także przyjmowania innych osób zgodnie
  z obowiązującym rozkładem dnia;
 • korzystania z biblioteki podczas nauki własnej;
 • organizowania i uczestnictwa w dyskotekach i zabawach integracyjnych;
 • uczestnictwa w grach, zabawach i turniejach sportowych organizowanych na terenie bursy;
 • poprawiania estetyki i wyglądu pokoju, który zajmuje po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą.
 • wyjść i wyjazdów z bursy po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą.
 • udziału w pracach sekcji działających w bursie

§6 Obowiązki

 1. Podstawowe obowiązki wychowanka zawarte są w statucie PCKZiU, ponadto wychowanek ma  obowiązek:
 • przestrzegania niniejszego regulaminu, podporządkowania się zarządzeniom dyrektora/kierownika  oraz decyzjom i poleceniom wychowawców;
 • przestrzegania zasad  współżycia społecznego, a w szczególności okazywania szacunku mieszkańcom i pracownikom bursy, poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi, zachowania zgodnego z przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi;
 • przestrzegania ustalonego w bursie rozkładu dnia;
 • przestrzegania ustalonego harmonogramu dyżurów w stołówce;
 • regularnego uiszczania opłat związanych z pobytem w bursie;
 • godnego reprezentowania bursy na zewnątrz;
 • dbania o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia;
 • regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, zgodnie z planem lekcji i systematycznego, rzetelnego przygotowywania się do zajęć;
 • zgłaszania na bieżąco zauważonych zniszczeń lub nieprawidłowego funkcjonowanie sprzętu, będącego wyposażeniem bursy;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wszelkich czynności i prac na terenie bursy;
 • informowania wychowawcy o przyczynach  wcześniejszego  powrotu ze szkoły;
 • niezwłocznego zgłaszania wychowawcy zachorowań i niedyspozycji podczas pobytu
 • w bursie;
 • zgłaszania wychowawcy uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się poza bursą oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenie tego faktu, podpisanego przez rodziców lub prowadzących te zajęcia;
 • pokrycia kosztów szkody spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem sprzętów;
 • zgłoszenia wychowawcy zmian dotyczących szkoły, adresu zamieszkania, e-mail lub telefonów kontaktowych;
 • dbania o mienie bursy i współmieszkańców oraz utrzymywania czystości i porządku w swoim pokoju, a także pomieszczeniach ogólnie dostępnych i w otoczeniu bursy;
 • niezwłocznego informowania wychowawcy o dłuższym pobycie w domu (choroba, inne okoliczności);
 • spożywania posiłków w stołówce w ustalonych godzinach;
 • zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia z bursy;
 • przestrzegania ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej;
 • w razie choroby czy wypadku, niezwłocznego zgłoszenia tego faktu wychowawcy;
 • posprzątania i zabezpieczenia pokoju mieszkalnego przed wyjazdem do domu, w szczególności wyrzucenia śmieci i resztek jedzenia, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych, zamknięcia okien i drzwi;
 • niezamykania na klucz drzwi do pokoju podczas przebywania w nich mieszkańców.

§7 Zakazy

 1. W bursie obowiązują następujące zakazy:
 • wnoszenia, posiadania, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz przebywanie pod ich wpływem w bursie i na  jej terenie;
 • posiadania i palenia tytoniu oraz  e-papierosów;
 • propagowania i upowszechniania w jakikolwiek sposób w/w używek oraz  innych treści niezgodnych z zasadami etyki i  społecznie obowiązujących norm (np. noszenie odzieży z emblematami propagującymi narkotyki lub z wulgarnymi, obraźliwymi napisami);
 • samowolnego przenoszenia sprzętu i wyposażenia oraz dokonywania przeróbek i zmian we wszelkiego typu instalacjach i urządzeniach oraz użytkowania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 • używania otwartego ognia oraz pozostawiania bez dozoru  włączonych  do sieci urządzeń elektrycznych, które mogą stworzyć zagrożenie pożarowe;
 • posiadania i używania w pokojach mieszkalnych grzejników elektrycznych, grzałek, żelazek, tosterów, telewizorów, monitorów, itp., z wyłączeniem drobnego sprzętu elektrycznego służącego osobistej higienie (np. maszynki do golenia, suszarki);
 • nagrywania, rozpowszechniania, publikowania wizerunku mieszkańców bursy oraz jej pracowników;
 • wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki;
 • wnoszenia na teren bursy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych (np. petardy, pojemniki z gazem i cieczami łatwopalnymi, paralizatory itp.);
 • wnoszenia do łazienek odtwarzaczy muzyki i głośników;
 • zamykania pokoju na klucz w czasie przebywania w nim mieszkańców;
 • siadania na parapetach i wychylania się z okien;
 • przebywania wychowanków w pokojach podczas zajęć lekcyjnych.

§8 Odwołanie

 1. W przypadku, gdy wychowanek lub jego rodzice/prawni opiekunowie uznają, że prawa wychowanka są łamane, mają możliwość złożenia odwołania zgodnie z przepisami określonymi w   statucie PCKZiU.

§9 Uprawnienia wychowawcy

 1. Wychowawca  ma prawo wejść do pokoju wychowanków o każdej  porze.
 2. W przypadku podejrzenia, że wychowanek może wnieść na teren bursy alkohol, środki odurzające lub przedmioty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków, wychowawca może zażądać pokazania zawartości torby, plecaka itp.
 3. W przypadku podejrzenia, że wychowanek jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających wychowawca stosuje obowiązujące w bursie procedury.
 4. Wychowawca  ma prawo wglądu do szafy wychowanka jeśli powziął podejrzenie,               że w szafie znajdują się rzeczy niedozwolone lub niebezpieczne oraz w razie dłuższej nieobecności wychowanka.
 5. W każdy czwartek wychowawcy w obecności wychowanków z sekcji higieniczno – porządkowej  sprawdzają czystość i porządek w pokojach, m.in. w meblach, łóżkach,  szafkach i sprzętach użytkowanych przez wychowanków.
 6. Wychowawca ocenia zachowanie wychowanka poprzez wpisywanie uwag o charakterze pozytywnym i negatywnym do karty zachowania wychowanka.
 7. Z każdego ważniejszego zdarzenia w bursie wychowawca sporządza notatkę służbową
  w zeszycie raportów dziennych.
 8. W dniu wyjazdowym wychowawca sprawdza stan pokoi wychowanków.

ORGANIZACJA POBYTU WYCHOWANKA W BURSIE

§10 Rozkład dnia

 1. W bursie obowiązuje następujący rozkład dnia:

  06:30 – pobudka, toaleta poranna;
  06.45 – 07.15 – śniadanie;
  07.15 – 07.45 – porządkowanie pokoi, wyjście na zajęcia szkolne;
  13.30 – 16.30 – obiad;
  do 16.45 – czas wolny;
  16.45  – 18.00 – nauka własna;        
  18.00 – 18.30 – kolacja;
  18.45 – 21.00 – czas wolny, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze;
  od 21.00  – 21.45 – toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej;
  22.00 – 06.30 – cisza nocna;
 2. Wychowankowie o godz. 21.00 powinni przebywać w bursie, chłopcy i dziewczęta odpowiednio na swoich piętrach, a o 21.30 w swoich pokojach.
 3. Wychowawcy do godziny 22.00 zobowiązani są zebrać klucze od pokoi wychowanków
  i pozostawić je w pokojach wychowawców.
 4. Kąpiel może odbywać się do godz. 21.45.
 5. W czasie ciszy nocnej nie należy wykonywać czynności zakłócających spokój i wypoczynek mieszkańców: hałasowania, włączania górnego oświetlenia, słuchania głośnej muzyki itp.

§11 Wyjazdy i powroty do bursy

 1. Przyjazdy wychowanków do bursy w niedziele mogą odbywać się od 16.00 do  21.00
 2. Powrót wychowanka do bursy po godzinie 21.00 musi być uzasadniony np. ważnym zdarzeniem losowym, powrotem z wycieczki , powrotem z imprezy szkolnej.
 3. Wyjazd wychowanka z bursy w dniach od poniedziałku do czwartku musi być uprzednio zgłoszony przez rodzica/opiekuna prawnego osobiście lub telefonicznie wychowawcy/kierownikowi bursy.
 4. W dniu wyjazdowym  wychowankowie pozostawiają pokoje uporządkowane, zamykają okna, wyłączają oświetlenie i urządzenia elektryczne i zamykają pokoje na klucz.

§12 Nauka własna

 1. W trakcie nauki własnej  wychowankowie zobowiązani są przebywać w swoich pokojach i w żaden sposób nie zakłócać  spokoju współmieszkańców (m.in. nie włączać muzyki, nie myć naczyń, nie prowadzić rozmów telefonicznych na korytarzu i głośnych rozmów).
 2. Wychowanek ma prawo opuścić swój pokój, gdy potrzebuje  pomocy koleżeńskiej w nauce po uzgodnieniu z wychowawcą.
 3. W trakcie nauki własnej wychowankowie mogą korzystać z pomocy wychowawcy oraz
  z zasobów biblioteki.
 4. W czasie nauki własnej nie należy leżeć w pościeli oraz przebierać się w piżamy.
 5. W czasie nauki własnej wychowanek ma obowiązek przygotować się do szkoły na dzień następny wg planu lekcji tzn. spakować zeszyty i książki, strój na zajęcia wychowania fizycznego, strój i produkty na zajęcia praktyczne
 6. Wychowankowie, którzy biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez placówki zewnętrzne mogą być zwolnieni z nauki własnej w dni, w których te zajęcia się odbywają, po uprzednim przedstawieniu pisemnego wniosku rodzica lub przedstawiciela placówki.

§13 Opieka nad chorym wychowankiem

 1. W przypadku złego samopoczucia wychowanka wychowawca ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem prawnym i ustalić sposób odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna lub ustalić z rodzicem/prawnym opiekunem  samodzielny wyjazd wychowanka.
 2. W przypadku wychowanka pochodzącego z Ukrainy, o złym samopoczuciu wychowanka informuje się opiekuna prawnego i on decyduje o sposobie dalszego postępowania z chorym dzieckiem.
 3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicem/prawnym opiekunem, a stan zdrowia wychowanka tego wymaga, wychowawca powinien wezwać pogotowie ratunkowe i zawiadomić o tym fakcie kierownika bursy.

§14 Przyjmowanie gości

 1. Wychowanek może zapraszać do bursy gości pod warunkiem zgłoszenia tego faktu wychowawcy i uzyskania jego zgody  oraz określenia miejsca i czasu przebywania  gościa w bursie.
 2. Osoby odwiedzające wychowanków bursy powinni okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 3. Wychowawca odnotowuje odwiedziny w zeszycie raportów dziennych.
 4. Odwiedziny osób spoza bursy mogą się odbywać w poniedziałek – czwartek w godz. 14.00 – 16.30 oraz od 19.00 do 21.00.
 5. Wychowankowie mogą się odwiedzać nawzajem w pokojach do godziny 21.00 za zgodą wszystkich  mieszkańców pokoju.
 6. Wychowankowie, którzy zostali dyscyplinarnie skreśleni z listy wychowanków, mogą przychodzić w odwiedziny do bursy wyłącznie za zgodą wychowawcy sprawującego opiekę w danym czasie.
 7. Wychowawca ma prawo wyznaczyć miejsce przyjmowania gości oraz wyprosić odwiedzającego w przypadku jego niewłaściwego zachowania.
 8. Wychowawca ma prawo odmówić zgody na przyjmowanie gości wychowankowi, który nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.

§15 Porządki

 1. Przed wyjściem do szkoły wychowanek ma obowiązek zadbać o schludny i czysty wygląd pokoju  m.in. wywietrzyć pokój, zaścielić łóżko, uprzątnąć podłogę, opróżnić kosz.
 2. Generalne porządki w pokojach odbywają się w czwartki.
 3. Po generalnych porządkach, członkowie  z sekcji higieniczno – porządkowej   w obecności wychowawcy oceniają czystość i porządek w pokojach przyznając punkty – od 0 do 15 punktów.

§16 Wyjścia z bursy w ciągu dnia

 1. Wychowanek ma prawo wyjścia poza teren bursy w celu załatwienia spraw osobistych
  w czasie wolnym tj. w godzinach wolnych od zajęć szkolnych do godziny 16.45 oraz
  w godzinach od 18.30 do 21.00.
 2. Wychowanek zgłasza wyjście wychowawcy, który odnotowuje ten fakt w zeszycie wyjść wpisując imię i nazwisko wychowanka, godzinę wyjścia oraz cel wyjścia.
 3. Wychowanek ma obowiązek punktualnego powrotu do bursy, a o ewentualnym spóźnieniu wychowanek lub rodzic/opiekun prawny informuje telefonicznie wychowawcę.
 4. Samowolne opuszczanie bursy przez wychowanka jest niedopuszczalne.
 5. W przypadku samowolnego opuszczenia bursy przez wychowanka wychowawca podejmuje próbę ustalenia okoliczności jego nieobecności i niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych oraz kierownika, a jeśli sytuacja tego wymaga również Policję.

ORGANIZACJA POBYTU WYCHOWANKÓW  W WEEKENDY

§17 Rozkład dnia

 1. W weekendy w bursie pozostają wychowankowie z Ukrainy oraz w razie potrzeby uczestnicy kursów zawodowych.
 2. W weekendy  obowiązuje następujący rozkład dnia:

  08.30 – pobudka;
  09.00 – 09.30 – śniadanie;
  09.30 – 13.30  – czas wolny;
  13.30 – 14.00 – obiad;          
  14.00 – 18.00  – czas wolny;
  18.00 – 18.30 – kolacja;
  18.30 – 21.00 – czas wolny;
  od 21.00  –  przygotowanie do ciszy nocnej;
  22.00 – 08.30 – cisza nocna.
 3. Sobota jest dniem gospodarczo – porządkowym.
 4. W przypadku odwiedzin osób spoza bursy obowiązują zapisy z §14 za wyjątkiem godzin odwiedzin, które mogą się odbywać  od 14.00  do 18.00.

NAGRODY I KARY

§18 Nagrody

 1. Za wzorową postawę, pracę społeczną i działalność na rzecz bursy wychowanek może zostać nagrodzony:

  -pochwałą ustną wychowawcy/kierownika;
  -pochwałą wychowawcy  z wpisem do dokumentacji  wychowanka;
  -pochwałą  kierownika wobec wychowanków bursy z wpisaniem do dokumentacji -wychowanka;
  -listem pochwalnym kierownika/dyrektora skierowanym do rodziców;
  -wyróżnieniem w formie dyplomu lub nagrody rzeczowej.

§19 Kary

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu, zarządzeń dyrektora obowiązujących w bursie oraz ogólnie obowiązujących norm społecznych wychowanek może zostać ukarany:

  -upomnieniem ustnym wychowawcy;
  -upomnieniem wychowawcy z wpisem uwagi do dokumentacji  wychowanka;
  -naganą wychowawcy/kierownika z powiadomieniem rodziców;
  -zawieszeniem prawa do zamieszkania na czas określony;
  -skreśleniem z listy wychowanków bursy;
 2. Wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców w sytuacji, gdy wychowawcy wyczerpali wszystkie możliwe środki wychowawcze, a zachowanie wychowanka nie uległo poprawie.
 3. W trybie natychmiastowym bez gradacji  kar wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców bursy  za szczególne przypadki naruszenia postanowień regulaminu placówki, za jakie uważa się m.in. :

  -stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu lub  współmieszkańców oraz pracowników bursy;
  -posiadanie, spożywanie, rozprowadzanie, udostępnianie lub przyjmowanie  alkoholu i środków odurzających,  przebywanie pod ich wpływem w bursie oraz na terenie bursy;
  -kradzież i inne czyny prawnie zabronione;
  -przemoc wobec innych osób.
 4. Wychowanek skreślony dyscyplinarnie z listy wychowanków traci automatycznie prawo do mieszkania w bursie do czasu zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.

§20 Tryb odwoławczy od nałożonej kary

 1. Wychowanek lub jego rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo odwołać się od nałożonej kary.
 2. Odwołanie w formie pisemnej , adresowane do Dyrektora PCKZiU, za pośrednictwem wychowawcy należy złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania kary.
 3. Dyrektor PCKZiU rozpatruje zasadność odwołania, zasięgając opinii kierownika bursy
  i Młodzieżowej Rady Bursy.
 4. O decyzji, Dyrektor powiadamia wychowanka lub jego rodziców/ opiekunów prawnych w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI

§21 Zasady i formy współpracy

 1. Bursa współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków w zakresie:

  -spraw dotyczących postępów w nauce;
  -rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych;
  -organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy 
  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2. prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z oświadczeniami dotyczącymi: 

  -poszanowania mienia bursy;
  -uczestnictwa w zajęciach dodatkowych;
  -zasad opuszczania bursy;
  -wyjazdów prywatnymi samochodami z uczestnictwem osób trzecich;
  -postępowania w przypadku stwierdzenia spożycia alkoholu lub innych środków odurzających;
  -wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na poszczególne działania.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać wychowanka z bursy w razie jego choroby, o której są niezwłocznie informowani przez wychowawcę.
 4. W zależności od potrzeb, Dyrektor PCKZiU organizuje spotkania z pedagogami, psychologami, służbami porządkowymi, lekarzami, pielęgniarką.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego.

PROCEDURY POSTEPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W BURSIE  POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W DRAWSKU POMORSKIM

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia bursy PCKZiU w Drawsku Pomorskim przez wychowanka.

 1. Wychowanek może wyjść z bursy po godzinie 16.00 wyłącznie za zgodą wychowawcy.
  W przypadku samowolnego wyjścia wychowanka w godzinach od 16.00 do 22.00 wychowanek otrzymuje 5 godzin karnych.
 2. Wychowawca odnotowuje w Zeszycie Raportów Dziennych samowolne wyjście wychowanka – wpisuje datę oraz czas jego nieobecności.
 3. Jeżeli samowolne wyjście nastąpi ponownie w danym roku szkolnym wychowawca ma obowiązek poinformować wychowanka i jego rodziców, że w przypadku kolejnego samowolnego wyjścia zostanie on zawieszony w prawach wychowanka bursy na okres dwóch tygodni.
 4. Trzecie samowolne opuszczenie bursy skutkuje zawieszeniem wychowanka na okres dwóch tygodni. Wychowawca sporządza notatkę służbową z wyszczególnionymi datami i godzinami samowolnych wyjść wychowanka.
 5. Jeżeli po okresie zawieszenia, wychowanek wróci do bursy i ponownie samowolnie go opuści zostanie skreślony z listy mieszkańców bursy.
 6. Jeżeli wychowanek samowolnie opuści bursę w czasie ciszy nocnej (w godz. 22.00–6.00) wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców, kierownika bursy, a w razie potrzeby policję.
 7. Samowolne opuszczenie bursy w czasie ciszy nocnej skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy mieszkańców bursy.
 8. Decyzję o skreśleniu z listy mieszkańców podejmuje kierownik bursy.

Procedura postępowania w przypadku, gdy wychowanek wnosi, posiada, spożywa lub przebywa pod wpływem alkoholu na terenie bursy PCKZiU w Drawsku Pomorskim.

 1. Zgodnie z Regulaminem Bursy wnoszenie, posiadanie, spożywanie lub przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie bursy jest zabronione.
 2. W przypadku gdy zaistnieje ww. sytuacja wychowawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika bursy.
 3. Najszybciej jak to jest możliwe kierownik lub wychowawca zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka, informując o zdarzeniu oraz konsekwencjach z tego wynikających.
 4. W sytuacji, gdy wychowanek jest pod wpływem alkoholu rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do stawienia się w bursie i zabrania dziecka do domu.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami wychowanka lub w celu rozwiania wątpliwości w kwestii spożycia bądź nie spożycia przez wychowanka alkoholu – wychowawca lub kierownik bursy wzywa Policję lub Straż Miejską celem stwierdzenia tego faktu.
 6. Jeżeli sytuacja wniesienia lub posiadania alkoholu na terenie bursy ma miejsce po raz pierwszy, pełnoletni wychowanek pisze oświadczenie, w którym stwierdza, że wiedział o zakazie wnoszenia, posiadania alkoholu na terenie bursy i jest świadomy, iż w razie powtórzenia się takiej sytuacji zostanie w trybie natychmiastowym skreślony z listy mieszkańców bursy. W przypadku wychowanków niepełnoletnich oświadczenie takie podpisują rodzice lub opiekunowie.
 7. W przypadku przebywania pod wpływem alkoholu lub jego spożywania na terenie bursy wychowanek zostaje w trybie natychmiastowym skreślony z listy mieszkańców bursy.
 8. Po zdarzeniu wychowawca sporządza notatkę służbową  oraz powiadamia kierownika bursy.
 9. Decyzję dotyczącą dalszego zamieszkania w bursie podejmuje zespół wychowawczy powołany przez kierownika bursy.
 10. Wychowawca lub kierownik bursy może wezwać patrol Policji lub Straży Miejskiej zawsze, gdy podejrzewa wychowanka o spożycie alkoholu, celem potwierdzenia lub zaprzeczenia tego faktu.

Procedura postępowania w przypadku, gdy wychowanek znajduje się pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych lub jest w ich posiadaniu na terenie bursy PCKZiU w Drawsku Pomorskim.

 1. Zgodnie z Regulaminem Bursy posiadanie, zażywanie lub przebywanie pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych na terenie bursy oraz posiadanie jakiegokolwiek sprzętu służącego zażywaniu lub wytwarzaniu ww. środków jest zabronione.
 2. Gdy zachodzi podejrzenie, że wychowanek znajduje się pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych lub jest w posiadaniu substancji przypominających narkotyk wychowawca zobowiązany jest odizolować wychowanka od grupy i niezwłocznie powiadomić kierownika bursy.
 3. Wychowawca zawiadamia rodziców lub opiekunów wychowanka o podejrzeniach oraz zawiadamia Policję.
 4. W razie zagrożenia życia i zdrowia wychowanka wychowawca organizuje pomoc medyczną.
 5. W sytuacji podejrzenia, że wychowanek posiada lub wnosi na teren bursy substancję przypominającą narkotyk wychowawca lub kierownik bursy nie może samodzielnie dokonać przeszukania odzieży lub rzeczy osobistych ucznia – czynności tej można dokonać wyłącznie funkcjonariusz Policji.
 6. Po zdarzeniu wychowawca sporządza notatkę służbową ze zdarzenia oraz powiadamia Kierownika bursy.
 7. Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie bursy substancji przypominającej narkotyk lub sprzętu służącego do ich zażywania lub wytwarzania:

  -wychowawca, który znalazł substancję mogącą być narkotykiem lub ww. sprzęt zabezpiecza je przed dostępem osób niepowołanych i ewentualnym zniszczeniem, w miarę możliwości próbuje uzyskać informacje o pochodzeniu i właścicielu substancji lub sprzętu,
  -niezwłocznie zawiadamia kierownika bursy i przekazuje substancję lub sprzęt,
  wychowawca/kierownik wzywa Policję i przekazuje substancję lub sprzęt oraz uzyskane informacje.
 8. Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich
  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 z późn. zm.), jeżeli sprawcą jest wychowanek, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy doczynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełnił wychowanek po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks postępowania karnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.).
 9. Decyzję dotyczącą dalszego zamieszkania w bursie podejmuje zespół wychowawczy powołany przez kierownika bursy.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży i zniszczenia mienia na terenie bursy PCKZiU w Drawsku Pomorskim.

 1. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia mienia sprawą zajmuje się wychowawca, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono.
 2. O fakcie kradzieży lub zniszczenia wychowawca powiadamia kierownika bursy, który następnie podejmuje decyzję o zawiadomieniu Policji.
 3. Kierownik bursy lub wyznaczona przez niego osoba powiadamia rodziców wychowanka poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia oraz podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy.
 4. Wychowawca bez dowodów nie może pomówić wychowanka o dokonanie kradzieży lub zniszczenia mienia.

Procedura postępowania w przypadku palenia i posiadania papierosów
(także epapierosów) przez wychowanka na terenie bursy PCKZiU w Drawsku Pomorskim.

 1. Zgodnie z Regulaminem Bursy oraz przepisami bhp i ppoż. palenie i posiadanie papierosów (także e-papierosów) przez wychowanka na terenie bursy jest zabronione.
 2. Wobec wychowanka, który posiada na terenie bursy papierosy (e-papierosy) podejmowane są następujące kroki:

  -wychowanek złapany przez wychowawcę na paleniu papierosów otrzymuje godziny karne do odpracowania na rzecz bursy,
  -o fakcie palenia i posiadania papierosów (e-papierosów) informowaniu są rodzice lub opiekunowie wychowanka,
  -w sytuacji powtarzających się przypadków palenia i posiadania papierosów na terenie Bursy (dwukrotne ukaranie godzinami karnymi za palenie papierosów) wychowanek pełnoletni pisze oświadczenie, w którym stwierdza, że wiedział o zakazie palenia i posiadania papierosów na terenie bursy i jest świadomy, iż w razie powtórzenia się takiej sytuacji zostaje czasowo zawieszony w prawach mieszkańca. W przypadku wychowanków niepełnoletnich oświadczenie takie podpisują rodzice lub opiekunowie,
  -papierosy, które są w jawnym posiadaniu przez wychowanka są przez wychowawcę zabierane do depozytu, po czym zostają oddane rodzicom wychowanka lub niszczone komisyjnie w obecności kierownika bursy.

Procedura postępowania w przypadku agresji i przemocy rówieśniczej na terenie bursy PCKZiU w Drawsku Pomorskim.

 1. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą:

  -zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego (w tym także oszustwa i wyłudzenia);
  -naruszenia nietykalności fizycznej innych osób i swojej (np. samookaleczenia);
  -naruszenia godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna);
 2. Osoby, o których wychowanek może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji, to wszyscy pracownicy bursy (kierownik, wychowawcy oraz pracownicy administracji i obsługi). Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu przerwania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia. W przypadku zagrożenia życia należy natychmiast zawiadomić Policję, powiadomić Kierownika bursy oraz poinformować rodziców wychowanka.
 3. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez kierownika bursy oraz wychowawcę (w postępowaniu mogą uczestniczyć inne osoby wskazane przez kierownika bursy), a po jego zakończeniu sporządzana jest notatka służbowa.
  O udziale wychowanków w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez bursę krokach informowani są wychowawcę/kierownika rodzice w możliwie najkrótszym czasie.
 4. O udziale wychowanków w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez bursę krokach informowani są wychowawcę/kierownika rodzice w możliwie najkrótszym czasie.
 5. . Szczególną opieką wychowawcy otoczona zostaje ofiara zajścia. Otrzymuje także informacje o możliwościach dochodzenia praw poprzez indywidualne zgłoszenie zajścia na Policję.
 6. Sprawca ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i podjęcia działań
  w celu zakończenia sytuacji. Ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej jego sytuacji. Jego pośrednikami mogą być: kierownik bursy, wychowawca.
 7. Wychowawca planuje i przeprowadza działania mające na celu zmianę sposobu zachowania wychowanka na akceptowane społecznie.
 8. W sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych ze szczególną brutalnością bursa zwraca się z prośbą o interwencję Policji.
 9. Wychowanek, który dopuścił się ww. sytuacji może zostać czasowo zawieszony bądź skreślony z listy mieszkańców bursy.

Procedura postępowania w przypadku zachorowania wychowanka na terenie bursy PCKZiU w Drawsku Pomorskim.

 1. W przypadku zgłoszenia przez wychowanka jakichkolwiek dolegliwości, pomocy udziela w pierwszej kolejności wychowawca pełniący dyżur. Dotyczy to m.in. dolegliwości żołądkowych lub drobnych skaleczeń, itp.
 2. Wychowawca nie podaje wychowankowi żadnych leków.
 3. W przypadku choroby (wysoka temperatura, objawy grypopodobne, zatrucia, itp.) wychowawca informuje rodziców lub opiekunów o potrzebie zabrania wychowanka do domu.
 4. Do przyjazdu rodziców wychowanek powinien być odizolowany od reszty wychowanków.
 5. W nagłych przypadkach wychowawca dyżurujący wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz informuje o tym rodziców lub opiekunów wychowanka.
 6. W sytuacji, gdy pogotowie odmawia przyjazdu lub nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami, a wychowawca stwierdzi, że stan zdrowia wychowanka wymaga pomocy lekarskiej, zawiadamia on niezwłocznie kierownika bursy, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań.
 7. W sytuacji, gdy pogotowie odmawia przyjazdu lub nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami, a wychowawca stwierdzi, że stan zdrowia wychowanka wymaga pomocy lekarskiej, zawiadamia on niezwłocznie kierownika bursy, który podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań.
 8. W przypadku zdiagnozowania u wychowanka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezzwłocznego zabrania dziecka z bursy.

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia demoralizacją wychowanka na terenie bursy PCKZiU w Drawsku Pomorskim.

 1. Wobec wychowanków, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej
  w postaci m.in.:

  -używania i propagowania wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych,
  wagarów,
  -udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie bursy ale także poza nim,
  -powtarzających się zachowań agresywnych,
  -prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych,
  -wnoszenie na teren bursy substancji i przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu innych wychowanków.
 2. Wychowawcy we współpracy z kierownikiem bursy (w razie potrzeby także z Policją) planują wspólnie z rodzicami wychowanka działania mające na celu zmianę jego postawy.
 3. Działania te mogą mieć formę:

  -indywidualnych rozmów z wychowankiem,
  -rozmów z wychowankiem w obecności rodziców lub opiekuna,
  -podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy wychowawczej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców lub opiekunów oraz konsekwencje w razie powtórzenia się zachowań niepożądanych,
  -udziału w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub grupowych za zgodą rodziców lub opiekunów i wychowanka.
 4. W przypadku braku pożądanych zmian zachowań ucznia, kierownik bursy/ Dyrektor PCKZiU zwraca się do instytucji wspierających działania wychowawcze tj.:

  -Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  -Policji,
  -Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
  -innych w zależności od potrzeb.

Taryfikator godzin karnych

Za łamanie regulaminu, zasad obowiązujących mieszkańców, niewłaściwe zachowanie itp. Wychowanek otrzymuje tzw. Godziny karne do odpracowania na rzecz bursy. Poranna kontrola czystości w pokojach (po wyjściu wychowanków do szkoły):

 • zapalone światło – 1 godz.
 • niepościelone łóżko – 1 godz.
 • naczynia ze stołówki – 1 godz.
 • pełny kosz śmieci – 1 godz.
 • ogólny bałagan (np. brudne naczynia własne, porozrzucane rzeczy, brudna podłoga,resztki jedzenia, brudny stół, szafki itp.) – 2 godz.
 • zbyt mocno odkręcony „danfoss” (powyżej „2”; w okresie grzewczym) – 1 godz.
 • odkręcony „danfoss” + otwarte okno (w okresie grzewczym) – 5 godz.
 • Pozostałe:
 • • pożywanie, posiadanie i przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie bursy –
  10 godz. (+oświadczenie)
 • palenie i posiadanie papierosów, e-papierosów i akcesoriów – 10 godz.
 • samowolne wyjście z bursy – 5 godz.
 • zakłócanie ciszy nocnej (po godz. 22:00) – 10 godz.
 • przebywanie bez zgody wychowawcy nie w swoim pokoju po godz. 21:30 – 5 godz.
 • wulgaryzmy – 5 godz.
 • niekulturalne zachowanie – 5 godz.
 • nieusprawiedliwiona nieobecność na nauce własnej – 5 godz.
 • nieusprawiedliwione spóźnienie – 5 godz.
 • niewykonanie generalnego porządku w wyznaczony dzień – 5 godz.
 • wnoszenie i spożywanie posiłków poza miejscem do tego wyznaczonych – 5 godz.
 • spóźnienie do szkoły – 1 godz. (informacja w aneksie)
 • nieodpracowanie godzin karnych w terminie (do końca danego miesiąca) – 5 godz.

Inne przewinienia – wg uznania wychowawcy

Uwagi:

 1. Za pomoc w organizacji i czynny udział w imprezach organizowanych przez bursę możliwe jest odpisanie maksymalnie 10 godzin od posiadanych godzin karnych.
 2. Nie ma możliwości odpracowania godzin karnych za kogoś czy na czyjeś konto.