RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 zwanym dalej jako RODO informujemy:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, znajdujące się przy ul. Warmińskiej 1, 78 – 500 Drawsko Pomorskie; kontakt telefoniczny: 94 363 00 52 lub 94 363 00 54, lub 514 206 215; e-mail: sekretariat@pckziu.pl 

2.    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Dawid Nogaj, PC Service, Wysogotowo ul. Wierzbowa 33, 62- 081 Przeźmierowo; e-mail: info@bezpieczne-dane.eu

3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, i c przywołanego wyżej rozporządzenia, w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2159 z późn. zm.) oraz innych przepisów z zakresu oświaty.

4.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów z zakresu oświaty, finansów publicznych i funkcjonowania samorządu terytorialnego ( i jego jednostek organizacyjnych)  w tym Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Centrum Usług Wspólnych w Drawsku Pomorskim (itp.).

5.    Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego jako fotografia i/lub nagranie video będzie przetwarzane i udostępniane  na tablicach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, publikacjach wydawanych przez PCKZiU, a także i Internecie na stronach profilowych PCKZiU, a także mogą być udostępniane mediom w celach promocji PCKZiU.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okresy  wynikające z przepisów prawa oraz archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim.

7.    W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

·       dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

·       prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

·       prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

·       prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

·       prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,

·       prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),

·       prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

·       do ograniczenia przetwarzania – wyłącznie w przypadkach, gdy gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych nie wynika z obowiązujących przepisów prawnych. W zakresie danych osobowych dotyczących dokumentów kształcenia wymagany jest bezwzględny nakaz zachowania.

8.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z różnych przepisów prawnych, przede wszystkim – oświatowych. Podanie danych osobowych innych niż te wynikające z przepisów jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji różnych czynności Administratora w stosunku do właściciela tych danych lub realizacji obowiązków samego Administratora.

10. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów w zakresie oświaty.

11. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody(np. w przypadku organizowania przez Administratora wyjazdów zagranicznych).