Kurs spawacza

Uczniowie ze Złocieńca zdobywają w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim kwalifikacje spawacza

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim rozpoczął się kurs Spawanie metodą MAG (135) i metodą TIG (141). Kurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest jednym z wielu zadań, jakie są realizowane w  projekcie noszącym nazwę: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego (numer projektu: RPZP.08.09.00-32-K006/17). Projekt mieści się w Priorytecie VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.9. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Uczestnikami kursu są uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu. W szkole uczą się np. w zawodzie stolarz, sprzedawca, lakiernik natomiast na kursie zdobędą dodatkowe kwalifikacje , wysoko cenione przez lokalnych i ponadlokalnych pracodawców. Dzięki temu ich wejście na rynek pracy po ukończeniu szkoły będzie miało bardzo wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w postaci atrakcyjnych warunków pracy i płacy. Kurs trwa 270 godzin i prowadzony jest przez wykwalifikowanych nauczycieli w pracowni spawalnictwa PCKZiU – dobrze wyposażonej w nowoczesne urządzenia spawalnicze. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym. Uczeń, który uzyska wynik pozytywny na egzaminie otrzyma Książeczkę Spawacza. Kwalifikacje opisane w Książeczce Spawacza mogą być przenoszone na rynek pracy krajów należących do Unii Europejskiej i z Unią stowarzyszonych.