UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

STATUT

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w DRAWSKU POMORSKIM ROZDZIAŁ I PRZEPISY WPROWADZAJĄCE §1. 1. Placówka nosi nazwę Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. 2. Siedzibą placówki jest ul Warmińska 1, 78 - 500 Drawsko Pomorskie. 3. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzi działalność w: 1) Drawsku Pomorskim przy ul. Warmińskiej 1; 2) Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej 9; 3) Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57. §2. W skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą: 1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim; 2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Czaplinku; 3. Bursa; 4. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego; 5. Stacja Kontroli Pojazdów; 6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe. § 3. 1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych, a w przypadku technikum również w formie praktyk zawodowych. 2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana na podstawie umów zawieranych ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na obszarze powiatu drawskiego. 3. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzi kształcenie w zawodach: 1) kucharz; 2) mechanik pojazdów samochodowych; 3) operator obrabiarek skrawających; 4) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej; 5) stolarz; 6) ślusarz; 7) technik hotelarstwa; 8) technik organizacji reklamy; 9) technik pojazdów samochodowych; 10) technik technologii drewna; 11) technik żywienia i usług gastronomicznych. § 4. 1. Przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim działa stały Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który prowadzi turnusy dokształcania zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników we współpracy z Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie. 2. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego może także prowadzić: 1) kwalifikacyjne kursy zawodowe; 2) kursy umiejętności zawodowych; 3) kursy kompetencji ogólnych; 4) kursy, inne niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. § 5. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o: 1. uczniach - należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w zawodach, o których mowa w § 3, ust 3, pkt 1-11; 2. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 3. nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; 4. Centrum - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. § 6. 1. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Drawski. 2. Siedziba organu prowadzącego: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78 - 500 Drawsko Pomorskie. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty. § 7. 1. Pełna nazwa Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim używana jest na pieczęciach urzędowych o średnicy o 36 mm oraz 20 mm. 2. W Centrum używane są stemple o treści: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 78-500 Drawsko Pom., ul. Warmińska 1. Tel. 94 363 24 20 NIP 253-033-32-65, REGON 321260511. 3. Na budynku będącym siedzibą Centrum , w okolicach głównego wejścia, umieszczona jest tablica urzędowa o treści: POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w Drawsku Pomorskim. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA CENTRUM § 8. 1. Centrum realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie. 2. Centrum realizuje zadania określone w ust. 1 w następujący sposób: 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, kwalifikacji zawodowych; 2) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe, pozalekcyjne; 3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia: organizuje system wewnętrznego doradztwa zawodowego, spotkania z przedstawicielami pracodawców , pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami biura pracy; 4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów; 5) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez walkę z nałogami. 3. Centrum realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Centrum podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych; 2) sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć poza terenem Centrum oraz podczas wycieczek organizowanych przez Centrum, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 3) w Centrum, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora Centrum; 4) każdy oddział/grupa powierzony jest opiece jednemu z nauczycieli uczących w Centrum, zwanemu dalej opiekunem; 5) w miarę możliwości organizacyjnych prowadzenie jednego oddziału/grupy powierza się jednemu opiekunowi przez cały etap edukacyjny; 6) organizuje kształcenie w zawodzie. § 9. Celem Centrum jest dokształcanie młodocianych pracowników, doskonalenie zawodowe osób dorosłych oraz przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych na podstawie porozumień zawartych ze szkołami, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący, Powiatowy Urząd Pracy oraz inne organizacje i podmioty gospodarcze. § 10. 1. Do zadań Centrum należy w szczególności: 1) realizacja zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania zajęć praktycznych na podstawie porozumień; 2) współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i szkołami w zakresie organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych; 3) prowadzenie kursów, o których mowa w § 4 ust. pkt 1-4 ; 4) podejmowanie działań w zakresie doradztwa zawodowego; 5) organizowanie dokształcania młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w szkołach branżowych I stopnia - w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika; 6) organizowanie wyżywienia uczniów zakwaterowanych w internacie, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania oraz dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim; 7) organizowanie działalności wolontariatu; 8) realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności: a) organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technik i technologii; b) organizowanie kursów dla osób dorosłych umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych; c) doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy; d) organizowanie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla młodocianych; e) przygotowywanie posiłków dla uczniów i wychowanków szkół i placówek powiatu drawskiego oraz dostarczenie tych posiłków do tych szkół i placówek; - szczegółowe zasady realizacji tego zadania zostaną określone w umowach zawieranych między Centrum a współpracującymi w tym zakresie szkołami i placówkami. § 11. 1. Realizując zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Centrum zapewnia: 1) wprowadzanie nowych form i metod nauczania nauczania/kształcenia; 2) wprowadzanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych i organizacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego; 3) odpowiednie warunki nauki i pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) warunki sprzyjające uczeniu się uczniów i osób dorosłych; 5) bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy w czasie zajęć oraz przerw między zajęciami; 6) dostęp do wyposażenia dydaktycznego Centrum; 7) możliwość korzystania z wyżywienia i korzystania z posiłków w stołówce Centrum; 8) promocję i ochronę zdrowia uczniów i słuchaczy; 9) pomoc i doradztwo uczniom i słuchaczom mającym trudności z opanowaniem wymaganych umiejętności; 10) pomoc i doradztwo w wyborze dalszej drogi kształcenia i dalszej drogi zawodowej; 11) objęcie szczególną opieką uczniów i słuchaczy posiadających opinie i orzeczenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej; 12) objęcie szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych; 13) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; ROZDZIAŁ III ORGANY CENTRUM ORAZ ICH KOMPETENCJE § 12. Organami Centrum są: 1. Dyrektor Centrum; 2. Rada Pedagogiczna Centrum. § 13. 1.Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Centrum. 2. Na wniosek Dyrektora Centrum Zarząd Powiatu Drawskiego może wyrazić zgodę na utworzenie innych stanowisk kierowniczych. § 14. 1. Do kompetencji Dyrektora Centrum należy w szczególności: 1) organizowanie i nadzorowanie pracy jednostek organizacyjnych Centrum; 2) kierowanie działalnością Centrum oraz reprezentowanie Centrum na zewnątrz; 3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizyczngo poprzez aktywne działania prozdrowotne; 4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Centrum, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Centrum; 5) współpraca z Radą Pedagogiczną; 6) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących; 8) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Centrum; 9) odpowiedzialność za właściwą organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; 10) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Centrum; 11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Centrum; 12) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczących; 13) stwarzanie warunków do działania w Centrum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Centrum; 14) dopuszczanie do użytku w Centrum zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania; 15) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 16) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz pracodawcami i instytucjami rynku pracy; 17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. 2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, należy w szczególności: 1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w Centrum nauczycielami i pracowniami niebędących nauczycielami; 2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Centrum; 3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Centrum; 4) występowanie w wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Centrum; 5) dokonywanie oceny pracy i pozostałych pracowników Centrum, którzy mają status pracownika samorządowego; 6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w Centrum; 7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych; 9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Centrum; 10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli. § 15. 1. Dyrektor Centrum wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. 2. Zarządzenia Dyrektora Centrum podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Centrum oraz na tablicach informacyjnych. § 16. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Centrum realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzenie planów pracy Centrum; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji uczniów i słuchaczy; 3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych; 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 5) ustalanie sposobów wykorzystania wyników pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Centrum przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Centrum; 6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy Centrum; 2) projekt planu finansowego Centrum; 3) wnioski Dyrektora Centrum o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień; 4) propozycje Dyrektora Centrum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 5) propozycje Dyrektora Centrum dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych Centrum; 6) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi Centrum, przed dopuszczeniem ich do użytku w Centrum jako szkolny zestaw programów nauczania; 7) podjęcie Centrum działalności przez stowarzyszenia i organizacje; 8) powierzenie stanowiska Dyrektora Centrum kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący; 9) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi Centrum; 10) propozycje Dyrektora Centrum dotyczące kandydatów do pełnienie funkcji kierowniczych w Centrum. 4. Rada Pedagogiczna ponadto: 1) przygotowuje projekt zmian statutu Centrum i uchwala statut; 2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Centrum, a do Dyrektora Centrum o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w Centrum; 3) typuje dwóch przedstawicieli do konkursowej na stanowisko Dyrektora Centrum. 5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, słuchaczy, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Centrum. 7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w regulaminie. § 17. 1. Organy Centrum są zobowiązane do współpracy, tworzenia dobrego klimatu, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Centrum. 2. Organy Centrum przyjmują zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współdziałania w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy Centrum. 3. Organy Centrum zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ w terminie nie krótszym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 4. W przypadku zaistnienia między organami Centrum sytuacji konfliktowych lub spornych, Dyrektor Centrum podejmuje postępowanie wyjaśniające i pojednawcze. Jeżeli spór dotyczy nauczania, wychowania lub opieki, Dyrektor Centrum może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. W przypadku sprawy spornej z zakresu organizacji pracy Centrum, sprawę rozstrzyga Dyrektor Centrum. Jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie leży w kompetencji Dyrektora Centrum lub Rady Pedagogicznej, lub gdy prowadzone przez Dyrektora Centrum postępowanie, nie doprowadziło do zgody organów, Dyrektor Centrum przekazuje sprawę do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego w zależności od przedmiotu sporu, celem rozstrzygnięcia sporu. ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA CENTRUM § 18. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego. § 19. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Centrum opracowany przez Dyrektora Centrum w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Centrum, po zaopiniowaniu przez kuratora oświaty, zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 31 maja danego roku. 2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Centrum Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 3. W arkuszu organizacji Centrum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. § 20. 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum - także w formie praktyk zawodowych. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana na podstawie porozumienia zawartego między szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, jako strony kierującej uczniów, a Centrum, jako strony przyjmującej uczniów. 2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 4. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich. 5. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania do danego zawodu. § 21. 1. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów lub młodocianych w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania do danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy wydane na podstawie Kodeksu pracy, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. 2. Podziału uczniów na grupy dokonuje Dyrektor Centrum. § 22. Centrum, przyjmując uczniów na praktyczną naukę zawodu: 1. Zapewnia warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności: 1) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej; 3) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych. 2. Wyznacza nauczycieli oraz opiekunów praktyk zawodowych. § 23. 1. W Centrum mogą być tworzone pracownie ćwiczeń praktycznych, pracownie symulacyjne, laboratoria, warsztaty szkolne. 2. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest pracownia. Zakres działania pracowni jest zgodny z zakresem treści programowych kształcenia w danym zawodzie. 3. Pracownią kieruje i odpowiada za jej działalność nauczyciel będący opiekunem pracowni. 4. Z pracowni mogą korzystać inni nauczyciele w celu realizacji wyznaczonych przez Dyrektora Centrum zadań edukacyjnych. Zasady korzystania z pracowni określają: regulamin pracy Centrum oraz regulamin pracowni. 5. Centrum zapewnia uczniom i słuchaczom możliwość korzystania z pracowni oraz innych pomieszczeń: dydaktycznych, socjalnych, sanitarnych. § 24. 1. Podstawową formą pracy dydaktycznej Centrum są zajęcia praktyczne prowadzone w systemie pracowniano - laboratoryjnym oraz usługowo - produkcyjnym. 2. Godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie pracowniano - laboratoryjnym trwa 45 minut. 3. Godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie usługowo - produkcyjnym trwa 55 minut. § 25. 1. W Centrum istnieje system doradztwa zawodowego, którego elementami są: 1) realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 2) realizacja zadań doradcy zawodowego w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 3) działania innych nauczycieli wynikające z szeroko pojętej korelacji przedmiotowej. 2. System doradztwa zawodowego stwarza uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu planowania własnej kariery zawodowej. 3. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone są przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć praktycznych. 4. Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego opracowują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Centrum, posiadający kwalifikacje doradcy zawodowego. § 26. 1. W Centrum organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. 2. Wszelkie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w Centrum są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest dobrowolny. 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 1) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów; 2) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 3) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 4) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 5) wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają na każdych zajęciach nauczyciele pracujący z uczniem. 5. Każdy nauczyciel zatrudniony w Centrum ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest: 1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 2) zaplanowanie sposobów ich zaspokajania. 6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nauczyciel niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym wychowawcę klasy oraz innych nauczycieli pracujących z danym uczniem. 7. Opiekun klasy/grupy, po uzyskaniu informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, planuje i koordynuje udzielanie uczniowi tej pomocy. 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciel dostosowuje realizacje programu edukacyjnego do zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej. 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 1) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 2) porad dla uczniów; 3) porad dla rodziców; 4) konsultacji. 10. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia; 3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia; 4) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. § 27. 1. Centrum współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Drawsku Pomorskim w celu: 1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 2) udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem młodzieży. 2. Koordynatorem współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Centrum. § 28. 1. Centrum organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez: 1) współpracę z jednostkami służby zdrowia w celu zapewnienia opieki zgodnie z ich zaleceniami; 2) ułatwianie im funkcjonowania w szkolnej społeczności przy wsparciu ze strony nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników Centrum. 2. Nauczyciele Centrum zapewniają opiekę oraz dbają o warunki sprzyjające właściwemu funkcjonowaniu uczniów niepełnosprawnych poprzez: 1) dostosowanie programu nauczania do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia objętego kształceniem specjalnym; 2) prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami w celu poznania ich sytuacji życiowej i materialnej; 3) gromadzenie w bibliotece Centrum specjalistycznej literatury poświęconej edukacji osób niepełnosprawnych, będącej do dyspozycji uczniów, nauczycieli i rodziców; 4) udzielanie uczniom i rodzicom różnych form pomocy pedagogicznej, adekwatnych do rozpoznanych potrzeb. § 29. 1. Centrum może prowadzić zajęcia dodatkowe dla uczniów, zwiększające szanse ich zatrudnienia. 2. Zajęcia, o których mowa w ust.1 mogą być w formie: 1) szkoleń; 2) kursów dających nowe kwalifikacje zawodowe z zakresu zawodów i specjalności określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania; 3) kursów doskonalących umiejętności zawodowe 3. Zajęcia, o których mowa w ust.1 mogą być finansowane ze środków przekazanych przez organ prowadzący lub ze środków zewnętrznych (fundusze europejskie i krajowe). 4. W realizacji tych zajęć Centrum może współpracować ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Szczecinie, Urzędem Dozoru Technicznego w Koszalinie, Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz innymi podmiotami występującymi na rynku pracy. 5. Do realizacji tych zajęć Dyrektor Centrum zapewnia odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie oraz nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. § 30. 1. W Centrum zorganizowana jest stołówka. 2. Warunki korzystania ze stołówki określa Dyrektor Centrum na podstawie odrębnych przepisów. 3. Szczegółową organizację stołówki oraz regulaminy porządkowe określi w drodze zarządzenia Dyrektor Centrum. 4. Kuchnia Centrum przygotowuje posiłki dla: 1) uczniów zakwaterowanych w Bursie Centrum; 2) dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim uzyskujących tą drogą pomoc socjalną; 3) dla uczniów i wychowanków pozostałych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. § 31. 1. Centrum prowadzi Bursę dla uczniów i słuchaczy uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. 2. Bursa jest integralną częścią Centrum. 3. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii zimowych i letnich oraz zimowej i wiosennej przerwy świątecznej. 4. Bursa jest koedukacyjny i kwateruje wychowanków stałych na cały rok szkolny oraz wychowanków okresowych – zmieniających się w cyklu rotacyjnym co 4 tygodnie w związku z działalnością Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 5. Tydzień pracy w Bursie zaczyna się w niedzielę i kończy w piątek. Szczegółowy czas pracy Bursy w roku szkolnym określa Dyrektor Centrum na podstawie arkusza organizacji, zatwierdzonego przez organ prowadzący. 6. Bursa zapewnia uczniom: 1) zakwaterowanie i całodobową opiekę; 2) możliwość korzystania z wyżywienia; 3) właściwe warunki sanitarno higieniczne; 4) miejsce do nauki, w tym pomieszczenia do indywidualnej nauki; 5) miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków. 7. Bursa stwarza wychowankom warunki do: 1) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej; 2) uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjno – sportowych, rozwijających zainteresowania; 3) uczenia się samodzielności; 4) rozwoju samorządności; 5) zapewnienia życzliwego i podmiotowego traktowania oraz poszanowania godności osobistej; 6) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną; 7) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej; 8) uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć oraz planowania procesów uczenia się i zarządzania czasem wolnym; 9) kształtowania nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz sanitarno – higienicznych; 10) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju; 11) uczenia funkcjonowania w grupie, komunikacji interpersonalnej i umiejętności rozwiązywania konfliktów; 12) uczenia asertywności; 13) kształtowania postaw opartych na ponoszeniu odpowiedzialności za własne postępowanie i odejmowane decyzje; 14) uczenia szacunku do pracy, dbałości o dobro wspólne; 15) kształtowania wrażliwości estetycznej wyrażającej się w dbałości o utrzymanie ładu i porządku w najbliższym otoczeniu - wewnątrz i na zewnątrz Bursy. 8. Zadania wymienione w ust. 7 Bursa realizuje we współpracy z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami Centrum, nauczycielami szkoły macierzystej ucznia oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Drawsku Pomorskim. 9. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w Bursie wynosi nie więcej niż 35, z tym że: 1) liczba uczniów w grupie wychowawczej w Bursie, obejmującej także uczniów niepełnosprawnych wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. 10. Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w Bursie trwa 60 minut. 11. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w Bursie Centrum wynosi co najmniej 49 godzin. 12. Grupą wychowawczą w Bursie opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej. 13. Za zgodą organu prowadzącego, w celu zapewnienia opieki w porze nocnej, w Bursie zatrudniony jest opiekun nocny. 14. W Bursie działa zespół wychowawczy powołany przez Dyrektora Centrum. 1) zespół wychowawczy dokonuje okresowej oceny sytuacji uczniów; 2) pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Centrum na wniosek tego zespołu; 3) w pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami Centrum; 4) zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym; 5) podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej. 15. Szczegółowe organizację Bursy oraz regulamin pracy Bursy określa Dyrektor Centrum w drodze zarządzenia. § 32. 1. Biblioteka Centrum jest pracownią interdyscyplinarną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Centrum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 2. Biblioteka zajmuje 1 pomieszczenie, które przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, i które umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz stanowi centrum informacji multimedialnej. 3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Centrum, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum, który jest odrębnym dokumentem. 4. Biblioteka Centrum organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu. 5. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą; 2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 6. Inne zadania biblioteki: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych; 2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej; 3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł informacji; 6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w Centrum. § 33. 1. W Centrum stwarza warunki do działań w zakresie wolontariatu. 2. Celem Wolontariatu prowadzonego w Centrum jest uwrażliwienie uczniów i wychowanków na potrzeby innych ludzi oraz inspirowanie uczniów i wychowanków do podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących pomocy. 3. Działania Wolontariatu prowadzonego w Centrum adresowane są do: 1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności Centrum, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Centrum); 2) społeczności Centrum poprzez promowanie postaw prospołecznych; 3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 4. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie Wolontariatu są: 1) opiekun Wolontariatu wskazany przez Dyrektora Centrum; a) opiekunem Wolontariatu jest nauczyciel zatrudniony w Centrum; b) opiekun Wolontariatu pełni swoją funkcję społecznie; 2) przewodniczący Wolontariatu – uczeń/wychowanek Centrum będący wolontariuszem; 3) wolontariusze – uczniowie Centrum, wychowankowie internatu uczestniczący w poszczególnych akcjach. 4. Wolontariuszami w Centrum mogą być: 1) wszyscy uczniowie/wychowankowie pełnoletni, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych; 2) uczniowie/wychowankowie niepełnoletni, którzy mają zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na prowadzenie działalności wolontariusza; 3) obowiązkiem wolontariusza jest: a) świadczenie pomocy swoim rówieśnikom; b) podejmowanie działań na rzecz społeczności Centrum i lokalnego środowiska. 5. Działalność Wolontariatu może być wspierana przez: 1) opiekunów klas/grup wraz ich klasami/grupami; 2) nauczycieli i innych pracowników Centrum; 3) rodziców; 4) inne osoby i instytucje. 6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Wolontariatu reguluje odrębny regulamin. § 34. 1. Centrum prowadzi innowacje pedagogiczne, polegające na przyjmowaniu nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych bądź metodycznych mających na celu poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania.2. 2. Innowacja to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Centrum. Realizowane w Centrum innowacje mają na celu kształtowanie u uczniów, słuchaczy postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. 3. Prowadzone przez Centrum innowacje dotyczące programów nauczania mogą polegać na: 1) modyfikowaniu bądź poszerzaniu tych programów przy zachowaniu celów kształcenia oraz wiedzy i umiejętności uczenia określonych w programach; 2) realizowaniu własnego, autorskiego programu nauczania. 4. Dyrektor Centrum zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych. 5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, Dyrektor Centrum zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego. 6. Innowacja wymagająca nakładów finansowych może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 7. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 8. Autor lub zespół autorski opracowuje opis zadań innowacji i przedstawia go Dyrektorowi Centrum. 9. Dyrektor Centrum podejmuje decyzję w sprawie wprowadzenia innowacji i uzgadnia z nauczycielami sposób jej wprowadzenia. 10. Przy realizacji innowacji Centrum współdziała ze stowarzyszeniami i organizacjami. § 35. 1. Centrum może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Centrum lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor. 2. W Centrum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 3. Podjęcie działalności w Centrum przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody Dyrektora Centrum , wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. ROZDZIAŁ V ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ PROFILAKTYKI I OCHRONY ZDROWIA § 36. 1. Szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz porządkowi publicznemu zawarte są w instrukcjach dotyczących bhp i p.poż. 2. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa odrębny regulamin wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Centrum. § 37. 1. Uczniowie i uczestnicy turnusów dokształcania zawodowego przebywający w Centrum w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, przewidzianych dla jego klasy/grupy w rozkładzie zajęć, pozostają pod stałą opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 2. Szczegółowe zasady bezpiecznego odbywania zajęć edukacyjnych w Centrum zawarte są w regulaminach określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy warsztatów, pracowni ćwiczeń praktycznych i pracowni symulacyjnych, instrukcjach bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego wydanych na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zapewnienie bezpiecznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych w Centrum polega w szczególności na tym, że: 1) plany ewakuacji budynków Centrum umieszcza się w widocznych miejscach, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp; 2)drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały; 3) w pomieszczeniach zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie; 4) stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt Centrum są dostosowane do wzrostu uczniów i słuchaczy oraz rodzaju wykonywanych prac; 5) pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć; 6) miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem; 7) schody wyposażone są w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, stopnie schodów są równe i szorstkie; 8) w pracowniach jest zapewniona temperatura co najmniej +18°C, jeżeli nie jest możliwe zapewnienie tej temperatury Dyrektor Centrum zawiesza w tych pracowniach zajęcia, powiadamiając o tym niezwłocznie organ prowadzący; 9) pomieszczenia Centrum, w szczególności pokoje nauczycielskie, pracownie i warsztaty wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcje udzielania tej pomocy; 10) nauczyciele prowadzący zajęcia w pracowniach, warsztatach przeszkoleni są w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 11) maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymywane są w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki; 12) urządzenia techniczne wyposażone są w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem; 13) urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed ich uruchomieniem; 14) przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywieszone są w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi; 15) w warsztatach i pracowniach wywieszone są w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; 16) przed dopuszczeniem do zajęć zaznajamia się uczniów, słuchaczy z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym; 17) rozpoczynanie zajęć następuje po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów, słuchaczy; 18) uczniowie, słuchacze pracujący w warsztatach, pracowniach Centrum, w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania sanitarno-higieniczne, zaopatrzeni są w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze; 19) ze względów bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć praktycznych obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu Centrum przez uczniów, słuchaczy. § 38. 1. W czasie zajęć opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 2. W czasie przerw organizowane są dyżury nauczycieli zgodnie z planem dyżurów na dany rok szkolny. Dyżury pełnione są w obiektach, w których prowadzone są zajęcia oraz na terenie przylegającym do tych obiektów, zgodnie z regulaminem dyżurów. 3. Czas, miejsce , zasady sprawowania dyżurów określa regulamin pełnienia dyżurów nauczycieli oraz harmonogram dyżurów. 4. Zasady, organizację i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa Dyrektor Centrum. § 39. 1. Do zadań nauczyciela dyżurującego należy: 1) punktualne rozpoczynanie i kończenie dyżurów zgodnie z ich planem; 2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów objętych jego opieką; w przypadku obrażeń ciała ucznia zgłasza o tym Dyrektorowi Centrum, rodzicom i organizuje udzielenie pierwszej pomocy; 3) zwracanie uwagi na zachowanie; o złym zachowaniu powiadamia wychowawcę w szkole; 4) sprawdzenie, czy uczniowie nie przebywają w miejscach zagrażających zdrowiu. 2. Przy organizowaniu zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Centrum bezpośrednią opiekę sprawują wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele, którzy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 3. Centrum zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie Centrum i poza nim o ile jest współorganizatorem bądź uczestnikiem imprezy. § 40. 1. Dyrektor Centrum powierza każdy oddział/grupę opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale/grupie na dany rok szkolny. 2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku opiekuna: 1) z urzędu; 2) na pisemny wniosek dotychczasowego opiekuna; 3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału/grupy. 3. Wnioski, o którym mowa w ust. 2 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 4. Zakres zadań opiekuna: 1) zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, słuchaczami, a w szczególności: a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, słuchacza, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, słuchaczy; c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów; 2) opiekun, w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1: a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia, słuchacza; b) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół; c) zapoznaje rodziców, uczniów, słuchaczy z obowiązującymi w Centrum zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania; d) współdziała z innymi nauczycielami uczącymi w grupie/ oddziale e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, włącza ich w sprawy życia klasy/grupy i Centrum; f) współpracuje z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 3) opiekun wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: a) prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych danej klasy/grupy; b) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące oddziału/ grupy; c) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące oddziału/ grupy, zgodnie z poleceniem Dyrektora Centrum. 5. Obowiązkiem opiekuna jest przeprowadzenie pogadanek z uczniami, słuchaczami na temat bhp podczas pobytu w Centrum, a szczególnie w zakresie korzystania z pomieszczeń socjalnych i sanitarno - higienicznych, zachowania się przed i po zajęciach oraz w czasie przerw. 6. Opiekun ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony osób zarządzających Centrum, pedagoga ZSP, właściwych placówek i instytucji oświatowych. § 41. 1. W ramach działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia Centrum podejmuje następujące działania: 1) kształtuje umiejętności interpersonalne, poprzez: a) uczenie poprawnych zachowań zgodnych z normami obowiązującymi w społeczeństwie; b) naukę postaw asertywnych; c) kształtowanie umiejętności odmawiania, uświadamianie sytuacji niebezpiecznych; d) nawiązywanie prawidłowych relacji koleżeńskich; e) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów; 2) promuje zdrowy styl życia, poprzez: a) uczenie zasad prawidłowego odżywiania (zwrócenie uwagi na choroby charakterystyczne dla wieku, np. anoreksja, bulimia, cukrzyca, nadwaga, itp.); b) zaznajamianie z chorobami cywilizacyjnymi i nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi; c) promowanie zdrowego stylu życia; 3) współpracuje z instytucjami propagującymi zdrowy styl życia; 4) gromadzi w bibliotece poradniki, materiały informacyjne i środki dydaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego; 5) realizuje na zajęciach edukacyjnych tematykę poświęconą zagadnieniom związanym z higieną osobistą; 2. Centrum prowadzi działania dotyczące z profilaktyką zdrowia poprzez: 1) uczenie nawyków uczniów, wychowanków, słuchaczy nawyków higienicznych; 2) uświadamianie potrzeby aktywności ruchowej oraz konieczności dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne; 3) propagowanie modelu rozsądnego korzystania z komputera, telefonu komórkowego, Internetu i telewizji; 4) propagowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. 3. Centrum minimalizuje zachowania patologiczne, poprzez: 1) przekazywanie wiedzy o zagrożeniach związanych z używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, leki); 2) przekazywanie wiedzy na temat zachowań ryzykownych: podejmowanie aktywności seksualnej, prostytucja, nawiązywanie przypadkowych znajomości; 3) uczenie krytycznej oceny własnego zachowania i zachowania innych; 4) dbanie o poczucie bezpieczeństwa w grupie; 5) artykułowanie pod adresem uczniów, słuchaczy konkretnych oczekiwań dotyczących przestrzegania postanowień obowiązujących regulaminów; 6) podejmowanie działań zmierzających do budowania prawidłowych relacji między uczniami – nauczycielami – rodzicami; 7) poszerzanie wiedzy na temat problemów dojrzewania i powodów frustracji prowadzących do agresywnych zachowań; 8) wzmacnianie pozytywnych zachowań poprzez udzielanie konstruktywnej pochwały; 9) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, promujących pożądane postawy, zachowania. ROZDZIAŁ VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY CENTRUM § 42. 1.W Centrum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników Centrum dotyczą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy. 3. W szkole mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, następujące stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi: 1) główny księgowy; 2) sekretarz Centrum; 3) księgowy; 4) referent do spraw księgowych; 5) intendent; 6) diagnosta; 7) kucharz; 8) pomoc kuchenna; 9) konserwator; 10) sprzątaczka; 11) pracownik gospodarczy. 4. Zadaniami pracowników Centrum, o których mowa w ust. 3, pkt. 1-11, jest zapewnienie sprawnego działania Centrum w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i słuchaczy, a także utrzymanie obiektów i ich otoczenia w ładzie i czystości. 5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor Centrum. § 43. 1. W Centrum tworzy się stanowisko wicedyrektora. 2. Wicedyrektor przede wszystkim zastępuje Dyrektora Centrum podczas jego nieobecności oraz: 1) jest bezpośrednim przełożonym, z uprawnieniami dyrektora, dla nauczycieli; 2) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli; 3) prowadzi obserwacje zajęć, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, wydaje zalecenia pokontrolne oraz egzekwuje ich wykonanie; 4) wnioskuje do Dyrektora Centrum o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej; 5) ma prawo – w przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem – do wystąpienia z wnioskiem do dyrektora Centrum o ukaranie go; 6) na bieżąco i systematycznie kontroluje nauczycieli podczas pełnienia dyżurów; 7) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisywania dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 3. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora Centrum, a w szczególności: 1) W zakresie organizacji działalności Centrum: a) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Centrum; b) organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli; c) przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji Centrum, m. in. współdziała z Dyrektorem Centrum w przygotowaniu koncepcji pracy Centrum, arkusza organizacyjnego Centrum, zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady Pedagogicznej, procedur pomiaru jakości pracy Centrum; d) prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego, pomiaru jakości pracy Centrum oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli; e) prowadzi wspólnie z Dyrektorem czynności związane z organizacją części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i nadzoruje ich przebieg; f) opracowuje, z udziałem zespołu nauczycieli, tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i przedkłada go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej; g) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, wyjść młodzieży poza teren Centrum; g) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji planów nauczania i wychowania; h) prowadzi rejestr nieodbytych zajęć oraz zastępstw; i) współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi; j) wykonuje inne prace związane z działalnością Centrum zlecone przez Dyrektora. 2) W zakresie nadzoru pedagogicznego: a) realizuje zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Centrum, za które jest odpowiedzialny; b) sprawuje nadzór nad realizacją podstawy programowej przez nauczycieli; c) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz zespołów przedmiotowych, zadaniowych i klasowych; d) obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli celem systematycznego doskonalenia ich pracy; e) prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: - dzienników lekcyjnych; - dzienników zajęć pozalekcyjnych; - dzienników turnusów dokształcania zawodowego teoretycznego; - dzienników kursów; - planów pracy nauczycieli; f) prowadzi kontrolę dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych. 3) W zakresie spraw kadrowych: a) uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli; b) zgłasza Dyrektorowi Centrum wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczyciel i innych pracowników szkoły; c) opiniuje wnioski nauczycieli o urlopy okolicznościowe, płatne zwolnienia z pracy, itp. . § 44. 1. Do kompetencji kierownika Bursy należy kierowanie i nadzór nad pracą Bursy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz nadzór nad pracą Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, zwanego dalej schroniskiem. 2. Kierownik Bursy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum. 3. Kierownik Bursy odpowiada za: 1) stan urządzeń przeciwpożarowych i obowiązującą dokumentację przeciwpożarową Bursy; 2) majątek Bursy; 3) właściwe wykorzystanie sprzętu oraz bazy materialnej Bursy; 4) dokumentację pedagogiczną Bursy; 5) organizację bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych w nim osób oraz nauki i wypoczynku wychowanków. 4. Kierownik Bursy kieruje pracą Rady Wychowawców Bursy jako jej Przewodniczący, a w szczególności: 1) opracowuje plany pracy opiekuńczo-wychowawczej i czuwa nad ich realizacją; 2) organizuje i kieruje pracą opiekuńczo-wychowawczą oraz administracyjno-gospodarczą Bursy; 3) hospituje zajęcia prowadzone przez wychowawców Bursy; 4) sprawuje nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady Bursy; 5) kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 6) współpracuje z wicedyrektorem Centrum; 7) planuje zakup sprzętu i materiałów dla potrzeb Bursy i schroniska; 8) nadzoruje i kieruje pracą wszystkich pracowników Bursy, wnioskuje do Dyrektora Centrum o ich ukaranie, nagradzanie oraz o przydzielenie premii; 9) opiniuje dokumenty w sprawach osobowych pracowników Bursy; 10) przedstawia Dyrektorowi Centrum spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji pracy Bursy, zmierzające do polepszenia warunków do nauki, bezpiecznego zamieszkania i godnego wypoczynku wychowanków; 11) opiniuje wszystkie wnioski dotyczące podległych pracowników i uczniów; 12) nadzoruje organizację życia kulturalnego wychowanków; 13) reprezentuje Bursę i schronisko na zewnątrz. 5. Kierownik Bursy współpracuje z: 1) służbami medycznymi w zakresie higieny wychowanków i wychowania prozdrowotnego; 2) specjalistą ds. BHP i p.poż w zakresie bezpieczeństwa wychowanków i podległych pracowników (stan sprzętu p.poż., plany ewakuacji w wypadku zagrożeń, próbne alarmy). 6. Kierownik Bursy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanków i pracowników Bursy lub schroniska niezwłocznie podejmuje stosowne decyzje w celu zapobieżenia im, powiadamia Dyrektora Centrum lub wicedyrektora. 6. Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Centrum. § 45. 1 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. 2. Do zadań nauczyciela należy: 1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) przestrzeganie zapisów Statutu,; 3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego; 4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu; 5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności uczniów, 6) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 7) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 8) troska o poprawność językową uczniów; 9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętym kryteriami; 10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 11) aktywne uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej; 12) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań, w ramach zajęć pozalekcyjnych; 14) współpraca w zapobieganiu i walce z narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem; 15) wybór programów nauczania; 16) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. § 46. 1.Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe. 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie/grupie tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 3. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący zespołu. 4. Zadaniem zespołu nauczycielskiego jest; 1)ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych; 2) pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, 3) wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem udzielenia pomocy uczniowi; 4) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących podręczników; 5) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania; 6) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści programowych; 7) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych; 8) opracowanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych. 5. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania określonych spraw edukacyjnych. § 47. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Centrum; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. § 48. 1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 1) udostępniania zbiorów w bibliotece; 2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury; 3) udzielania informacji o zbiorach; 4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów; 5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się; 6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa. 2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 1) gromadzenia zbiorów; 2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów; 3) organizacji udostępniania zbiorów; 4) organizacji warsztatu informacyjnego. 3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z: 1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej; 2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych; 3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu. 4. W ramach organizacji pracy Centrum nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez Dyrektora. ROZDZIAŁ VII PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, SŁUCHACZY § 49. 1. Uczeń, słuchacz w Centrum ma prawo: 1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania; 3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez przedmiotowe systemy oceniania; 4) poszanowania swej godności; 5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich; 7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Centrum. 2. Uczeń, słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 2) być przygotowanym do każdych zajęć; 3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum; 4) wystrzegać się szkodliwych nałogów; 5) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 6) usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności; 7) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych; 8) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych w salach lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć w jakiejkolwiek formie, chyba że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie połączenia telefonicznego (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym). § 50. 1. Uczeń, słuchacz może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Centrum; 2) wzorową postawę; 3) wybitne osiągnięcia; 4) dzielność i odwagę. 2. Nagrody przyznaje Dyrektor Centrum na wniosek opiekuna klasy/grupy, Rady Pedagogicznej. 3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów, słuchaczy: 1) pochwała opiekuna klasy/grupy; 2) pochwała wychowawcy grupy w internacie; 3) pochwała Dyrektora Centrum. 4. Do każdej przyznanej nagrody uczeń, słuchacz może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora Centrum w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora Centrum przysługuje uczniowi, słuchaczowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Centrum w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią Rady Pedagogicznej. § 51. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym w Statucie obowiązkom, uczeń, słuchacz może zostać ukarany. O każdej udzielonej karze opiekun klasy/grupy informuje rodziców ucznia. 2. Ustala się następujące rodzaje kar: 1) nagana opiekuna klasy/grupy; 2) nagana wychowawcy grupy; 3) nagana Dyrektora Centrum. 3. Od każdej wymierzonej kary uczeń, słuchacz może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za pośrednictwem opiekuna klasy/grupy, wychowawcy lub rodziców (w przypadku ucznia) do Dyrektora Centrum w terminie dni 7 od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora Centrum przysługuje uczniowi, słuchaczowi ( a także rodzicowi w przypadku ucznia) prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Centrum w terminie 7dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować s