UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

GŁÓWNE OGŁOSZENA I AKTUALNOŚCI

Pomoc Pomoc

PROGRAMY I PLANY PRACY

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

W INTERNACIE PCKZIU W DRAWSKU POMORSKIM

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA : Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59) -art.26, art.84 ust.2 pkt 1 i ust.3 oraz poz. 60. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. 2017 poz. 1591.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społeczny Dz. U. 2017 poz. 1578. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej /art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 72 ust.18. .Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami. Karta Nauczyciela
 art., 6.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015 r. poz. 875. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii Dz. U. poz.1249

 

Zadania wychowawcze bursy są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Internat jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie wychowanków w trudnych sytuacjach.

 

            Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanka w oparciu o uniwersalne wartości. Program zakłada spójność działań wychowawczych i profilaktycznych internatu i rodziców oraz integralność wychowania z nauczaniem. Program Wychowawczo- Profilaktyczny kładzie nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postaw obywatelskich, pogłębianie świadomości ekologicznej, wychowanie estetyczne i zdrowotne, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu i świata. Rodzice i wychowankowie mają możliwość postrzegać nasz internat jako placówkę przyjazną, życzliwą, zapewniającą wszechstronny rozwój, który wyraża się w następujących działaniach wychowawczych i profilaktycznych: rozwijanie wszystkich sfer osobowości ucznia zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka, kształtujemy umiejętność współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu, wychowania w duchu patriotyzmu, tradycji, inspirujemy uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju, zachęcamy wychowanków oraz całą społeczność internatu do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w internacie i środowisku, dbamy o bezpieczeństwo wychowanków  w internacie  zapobiegając zagrożeniom, przeciwdziałając zachowaniom problemowym i ryzykownym, kształtujemy umiejętność pomocy i współpracy z innymi ukazując wartości płynące z koleżeństwa i przyjaźni, promujemy i uczymy właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów.

 

Model wychowanka bursy:

 

Wychowanek kończący pobyt w internacie, posiada następujące cechy:

- zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

- wyróżnia go uczciwość, wiarygodność, wytrwałość, szacunek dla innych ludzi,

- rozwija swoje zainteresowania, jest dociekliwy i żądny wiedzy,

- charakteryzuje go kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości,

- pozytywnie patrzy na świat,

- rozwija aktywność fizyczną,

- jest gotowy do podejmowania działań na rzecz innych oraz do pracy zespołowej,

- stosuje w życiu codziennym zasady higieny, dba o własne zdrowie,

- zna problemy współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,

- podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

- szanuje i pielęgnuje tradycje rodzinne, bursy, szkoły, regionu, narodu i kraju.

 

Program  wychowawczo  –  profilaktyczny  Bursy  PCKZIU w Drawsku Pomorskim  powstał  w  oparciu  o  obserwacje,  wyniki  ewaluacji wewnętrznej, wnioski i analizę z pracy zespołów zadaniowych, konsultacje z rodzicami, nauczycielami - wychowawcami i Młodzieżową Radą Bursy.

 

Cel główny:

Podstawowym  celem  realizacji  Programu  wychowawczo  -  profilaktycznego  jest  wspieranie  młodzieży  w  rozwoju  i  zapobieganie zachowaniom problemowym oraz ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i obyczajów internatu.

 

Cele szczegółowe:

- zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego;

- nauczenie odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu, w tym z mediów społecznościowych;

- rozpoznawanie potrzeb ucznia oraz uczenie samodzielności i zaradności;

- budowanie świadomości własnych i cudzych emocji, nauka ich rozpoznawania, wyrażania i kontrolowania;

- kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie;

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;

- ułatwienie procesu adaptacji do nowego środowiska;

- podejmowanie działań wychowawczych służących przygotowaniu do pełnienia w przyszłości ról małżeńskich i rodzicielskich;

- kształtowanie postawy asertywności oraz umiejętności wyrażania własnego zdania;

- uczenie umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego;

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, postaw patriotycznych – w nawiązaniu do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, szacunku dla tradycji i przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej,

- wyrobienie w wychowankach nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi;

- wdrożenie do życia w społeczności lokalnej i w grupie rówieśniczej;

- wykształcenie pozytywnych postaw, respektowanie norm społecznych;

- eliminacja zachowań agresywnych;

- motywowanie wychowanków do nauki;

- pomoc wychowankom z trudnościami w nauce;

- rozwinięcie zainteresowań i pasji;

- przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego; - rozwijanie tolerancji wobec innych kultur;

- upowszechnienie czytelnictwa, przygotowanie do samokształcenia; poszukiwania informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce;

- wypracowanie właściwych nawyków higienicznych i prozdrowotnych;

- wdrożenie umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi; - propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu;

- zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia,

- podnoszenie świadomości wychowanków związku z  zażywaniem substancji psychotropowych i dopalaczy

ZADANIA DO REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

POZNANIE WYCHOWANKA

- ZAPEWNIENIE

BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY

 

Przeprowadzenie diagnozy wychowanka, jego predyspozycji oraz oczekiwań i potrzeb:

 • rozmowy         z     rodzicami,                        wychowankiem,                        MGOPS i     PPP   zapewniającymi   pomoc   w   wychowaniu młodzieży,
 • rozmowy indywidualne i telefoniczne z przedstawicielami placówek

 

Wspieranie procesu adaptacyjnego do nowego środowiska:

 • - rozmowy informacyjno – organizacyjne z wychowankami z uwzględnieniem klas I  i wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Promowanie  wiedzy  o  bezpieczeństwie,  wdrażanie  prawidłowych postaw wobec zagrożeń:

 • -zapoznanie  z   regulaminami   oraz   standardami   zachowań

w placówce : Regulamin Internatu, przepisami bhp. ppoż.

 • zapoznanie z procedurami ewakuacyjnymi w placówce.
 • monitorowanie wejść i wyjść wychowanków,
 • organizowanie alarmów próbnych dla kursantów co drugi

miesiąc

 

 

Wychowawcy, kierownik bursy

 

WSPÓŁCZESNE

ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY

 

Profilaktyka                        uzależnień.                    Organizowanie spotkań ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Policją     i przedstawicielami Sanepidu – dwa razy w ciągu semestru.

 

Omawianie problemów związanych ze współczesnym zagrożeniem młodzieży podczas spotkań zespołu wychowawczego.

 

Bezpieczeństwo w sieci:

 • spotkania edukacyjne nt. zagrożeń we współczesnym

świecie oraz sposobów ich unikania- reagowanie – spotkanie

z przedstawicielem Policji,

 • przekazywanie informacji          na        temat           odpowiedzialnego

i bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonii komórkowej – pogadanka, rozmowy indywidualne

 

 

Wychowawcy, kierownik  bursy

 

WSPÓŁPRACA

Z INSTYTUCJAMI

W ZAKRESIE PODNIESIENIA

BEZPIECZEŃSTWA ORRAZ

POPRAWY SKUTECZNOŚCI

DZIAŁAŃ

PROFILAKTYCZNYCH

I PREWENCYJNYCH

 

Współpraca z:

 • kuratorami sądowymi
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną;
 • Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Policją

(rozmowy indywidualne i telefoniczne, pogadanki, spotkania z przedstawicielami w/w instytucji)

 

 

Wychowawcy, kierownik  bursy

 

PROMOWANIE ZDROWEGO

STYLU ŻYCIA

 

Zapewnienie  synergii  działań z  zakresu  promocji  zdrowia

i profilaktyki poprzez:

 • podnoszenie aktywności fizycznej – organizowanie turniejów tenisa stołowego, szachy, warcaby, gry i zabawy na świeżym powietrzu (tenis ziemny, koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna)
 • promowanie zdrowego odżywiania poprzez sporządzanie soków owocowych i warzywnych
 • zachęcenie do zdrowego           stylu życia i aktywnego odpoczynku.

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej

osoby – pogadanki, rozmowy z wychowankami.

 

 

Wychowawcy, kierownik  bursy

 

WSPIERANIE ROZWOJU

INTELEKTUALNEGO

 

Zapewnienie powodzenia szkolnego poprzez:

 • usprawnienie organizacji nauki własnej – systematyczne

      sprawdzanie obecności,

 • pomoc uczniom zagrożonym w nauce – organizowanie

      zespołów koleżeńskich,

 • rozpoznawanie i diagnozowanie przyczyn niepowodzeń

szkolnych – stały kontakt z nauczycielami, rozmowy z wychowawcami,

 • umożliwienie wychowankom udziału w kołach zainteresowań

      – udział w zajęciach sportowych

 

 

Wychowawcy, kierownik  bursy

 

DZIAŁALNOŚĆ

EKOLOGICZNA

 

Promowanie wiedzy nt. środowiska naturalnego i jego

zagrożeniach.

 

Stosowanie się do zasad ekologii, troska o czystość otoczenia –

konkurs czystości, segregacja śmieci

 

 

Wychowawcy, kierownik  bursy

 

SAMORZĄDNOŚĆ

 

Rozwijanie samorządności i współodpowiedzialności za placówkę

oraz włączanie młodzieży w jej działalność:

 • wybory demokratyczne do Młodzieżowej Rady Internatu                       i poszczególnych sekcji,
 • powierzenie młodzieży odpowiednich ról.

 

 

Wychowawcy,

Młodzieżowa Rada Bursy.

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW

OBYWATELSKICH, SPOŁECZNYCH I PATRIOTYCZNYCH

 

Wzbogacanie poczucia tożsamości narodowej ze szczególnym uwzględnieniem 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Poznawanie historii i kultury miasta oraz regionu:

 • sporządzanie gazetek okolicznościowych,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • wyjście do Izby Pamięci, Muzeum w Drawsku Pomorskim

 

 

Wychowawcy, kierownik  bursy

 

 

Oczekiwane efekty:

 

 1. Wychowankowie będą chętnie i aktywnie uczestniczyć w promocji zdrowego stylu życia.
 2. Wychowankowie będą posiadać dużą wiedzę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych.
 3. Wśród wychowanków zmniejszy się wskaźnik występowania agresji i przemocy.
 4. Wychowankowie nabędą umiejętności asertywnego zachowania.
 5. Nastąpi poprawa wyników w nauce.
 6. Młodzież będzie przestrzegać kultury słowa w placówce i poza nią.
 7. Wychowankowie będą odnosić sukcesy w różnych dziedzinach z zakresu kół
 8. Wychowankowie będą mieć poczucie własnej wartości. zainteresowań.
 9. Młodzież i rodzice będą wiedzieli do kogo zwrócić się w sytuacji zagrożenia.

10.  Podopieczni będą potrafili przekazać wiedzę na temat właściwych postaw swoim rówieśnikom.

11.  Wychowankowie potrafią wspierać innych w podejmowaniu właściwych decyzji  związanych  z odpowiedzialnością za własne czyny.

12.  Wychowankowie będą potrafili zachować się w sytuacjach kryzysowych.

13.  Podopieczni nabędą postaw altruistycznych i prospołecznych.

14.  Wychowankowie potrafią wybrać kierunki kształcenia oraz dalszą drogę życiową .

15.  Wychowankowie będą brać udział w przedsięwzięciach kulturalno-edukacyjnych w środowisku ogólnopolskim, lokalnym i  placówce.

 

Sposoby ewaluacji:

 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od wychowanków, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Środkiem i sposobem ewaluacji  jest  obserwacja i  analiza zachowań  wychowanków,  rozmowy z  rodzicami,   wymiana  spostrzeżeń w zespołach wychowawców. .Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego, uzyskanie informacji o efektach realizacji programu oraz rzetelnej, obiektywnej informacji na temat sytuacji wychowawczej w bursie,  modyfikacji zadań i działań wychowawczo - profilaktycznych.

 

Wnioski z ewaluacji zostaną uwzględnione w modyfikacji programu wychowawczo - profilaktycznego na rok następny.

 

 

 

METODY PRACY

 Rozmowa; Wywiad; Prelekcje, pogadanki; Gry dydaktyczne i zabawy (sytuacyjne i interakcyjne); konkursy, burza mózgów; ankiety; plakaty

 

 

FORMY PRACY
Praca indywidualna; praca w grupach; praca w zespołach zadaniowych.