UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

GŁÓWNE OGŁOSZENA I AKTUALNOŚCI

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W DRAWSKU POMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2018 - 2019 Spis treści I. Podstawy prawne II. Założenia ogólne III. Sylwetka absolwenta IV. Cele i zadania programu wychowawczo-profilaktycznego V. Monitorowanie i ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego I. PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 4. Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami) 5. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz.1652) 6. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1616) 7. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113) 8. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 9. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (art. 6) 10. Rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 11. Ramowy Statut szkoły 12. Podstawa programowa kształcenia ogólnego. 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach (Dz. U. z 2017r. poz.1643) 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 16. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WYCHOWANIE jest, obok nauczania i kształcenia, integralnym elementem szkolnej edukacji. W procesie wychowania należy kierować się uniwersalnymi zasadami etyki oraz respektować społecznie przyjęty system wartości. Naczelne cele wychowania: 1. Rozwijanie u młodzieży postaw i respektowanie norm społecznych 2. Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, wychowanie do wartości – 100 rocznica odzyskania niepodległości 3. Poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego 4. Kształtowanie umiejętności odnajdywania się we współczesnym świecie, selekcji docierających do człowieka informacji, umiejętności wybierania tego, co dobre, przydatne, rozwijające indywidualne umiejętności i zdolności ucznia w tym również samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 5. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy ze szkołami pracodawcami 6. Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Działania wychowawcze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego obejmują wszystkich uczniów, zarówno tych, których zachowanie odbiega od normy, jak i pozostałych, i nastawiane są przede wszystkim na otwarcie się na nich, na to, co wyraźnie przekracza przeciętność i mobilizuje do poszukiwania wartości i pozytywnych wzorców zachowania. Centrum w swej pracy wychowawczej zmierza do tego, by nasi uczniowie w szczególności: 1) Mieli warunki wszechstronnego rozwoju osobowego w każdym wymiarze działania człowieka: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym, 2) Mieli świadomość przydatności edukacji szkolnej w życiu, 3) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, 4) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego, 5) Przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu szacunku dla przeszłości oraz uczciwej i rzetelnej pracy dla siebie i przyszłych pokoleń 6) Przygotowywali się do rozpoznania pozytywnych wartości moralnych, umieli je hierarchizować i dokonywać właściwych wyborów życiowych 7) Kształtowali w sobie umiejętności dialogu i słuchania innych a także szanowania cudzych poglądów, 8) Kształtowali umiejętności współdziałania i współtworzenia społeczności lokalnych – szkolnych, rodzinnych i innych. PROFILAKTYKA są to działania mające na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, zwłaszcza chorobom. Cel główny: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli i pracowników Centrum na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w placówce. Cele szczegółowe: 1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska Centrum, m.in. przez:  kształtowanie przyjaznego klimatu w Centrum, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, rodziców i uczniów,  zwiększenie świadomości uczniów na temat powstawania, funkcjonowania, przejawów i skutków dyskryminacji oraz narzędzi ich zwalczania,  integrowanie środowiska Centrum, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo,  rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, wspieranie działalności wolontariatu,  wzmacnianie wśród uczniów więzi ze placówką oraz społecznością lokalną,  rozwijanie potencjału Centrum w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów,  rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców,  współpraca z instytucjami wspierającymi działania Centrum z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa: policją, prokuraturą, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, zespołem kuratorów oraz ośrodkami pomocy społecznej. 2. Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym młodzieży, m.in. przez:  działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów,  profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy, - profilaktykę uzależnień od gier komputerowych, Internetu i hazardu, - kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności tzw. nowych mediów,  rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów ( np. przemoc w rodzinie), - rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów (samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji). 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, mn.in. przez: - zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania działań prozdrowotnych, - ukierunkowanie młodzieży na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego własnego i innych ludzi, - tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole, - tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów, - kształtowanie umiejętności komunikacyjnych przez np. warsztaty integrujące klasę, wycieczki zawodoznawcze, organizowanie imprez klasowych, zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, indywidualne konsultacje i porady dla rodziców. 4. Mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, m.in. przez: - bieżące monitorowanie frekwencji uczniów, - poznawanie czynników i mechanizmów wpływających na niską frekwencję uczniów, - stosowanie jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności i zwolnień z zajęć, - zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z zajęć oraz system kar i nagród związanych z frekwencją, - uświadomienie uczniom wpływu nieobecności na możliwość nieuzyskania promocji do następnej klasy, - szybkie informowanie rodziców o wagarach dziecka, - nagrody rzeczowe/książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów o 100% frekwencji. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Centrum jest zintegrowany ze Statutem Centrum. Program powstał na bazie diagnozy środowiska szkolnego. Mocne strony szkoły: • bogata oferta kształcenia zawodowego, • bardzo dobre wyniki egzaminu zawodowego, • nauka na jedną zmianę, • nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie praktycznej nauki zawodu, • baza lokalowa Centrum i zagospodarowane otoczenie • bogata oferta kursów Słabe strony szkoły i środowiska: • duża odległość od Centrum (Drawsko Pomorskie) dla uczniów z miasta • niewystarczający kontakt rodziców z placówką Diagnozowanie zakresu potrzeb i problemów uczniów: diagnozy potrzeb i problemów dokonano: • analizując dokumenty Centrum ( dzienniki lekcyjne), • analizując wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów w ramach ewaluacji wewnętrznej, • prowadząc obserwację zachowania uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, • analizując bieżącą pracę z uczniem. III. SYLWETKA ABSOLWENTA ABSOLWENT POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W DRAWSKU POMORSKIM TO CZŁOWIEK , KTÓRY ROZUMIE POJĘCIE GODNOŚCI, POTRAFI ODRÓŻNIĆ DOBRO OD ZŁA, JEST KOMPETENTNYM FACHOWCEM, PATRIOTĄ, CZŁOWIEKIEM DĄŻĄCY DO WYZNACZONYCH CELÓW. NASZ ABSOLWENT TO OSOBA: • dojrzała moralnie i emocjonalnie, • rozwinięta intelektualnie, • otwarta na kulturę, • kreatywna, • ambitna, • dojrzała społecznie, • wrażliwa na potrzeby i krzywdę innych ludzi, • przygotowana do wejścia na rynek pracy. IV. CELE I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO Zadania wychowawczo - profilaktyczne przyjęte przez Centrum realizowane będą na wszystkich zajęciach edukacyjnych. Stanowią ważny składnik wymiaru pracy każdego nauczyciela. Realizowane są w tematycznych programach wychowawczo - profilaktycznych na zajęciach praktycznych i kursach, zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach. . Program sporządzono dla ośmiu obszarów wychowawczych, uwzględniając ogólne i szczegółowe cele wychowania, oraz trzech obszarów profilaktycznych obejmujących nauczycieli, rodziców i uczniów. OBSZAR I WYCHOWAWCZY PRZYGOTOWANIE MŁODYCH LUDZI DO ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1.Kształtowanie postaw Prospołecznych a) rozbudzanie i wzmacnianie szacunku dla tradycji narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych - uroczyste obchody świąt narodowych i rocznic tematyczne, - nauczyciele dyrekcja, - rok szkolny 2018/2019 2. Wyposażenie ucznia w kompleksową wiedzę i umiejętności pozwalające mu na prawidłowe funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz umożliwienie zaistnienia na rynku pracy. a) dostosowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego do potrzeb ucznia oraz wymogów i standardów edukacyjnych, b)podniesienie jakości kształcenia c) zapewnienie uczniom dostępu do różnorodnych, nowoczesnych źródeł informacji oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych, d) zapewnienie wyposażenia bazy szkolnej umożliwiające nowoczesne nauczanie e)odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień - wykorzystanie wyposażenia bazy szkolnej w multimedialne środki dydaktyczne i technologię informatyczną na zajęciach szkolnych, - podejmowanie przez nauczycieli działań służących wyposażeniu uczniów w potrzebną wiedzę i umiejętności m.in. poprzez prawidłowy dobór treści i metod nauczania i wychowania, - organizowanie dla uczniów konkursów pozwalających im zdobywać wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, Dyrekcja szkoły, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych, opiekunowie pracowni, wychowawcy, Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów zawodowych -nauczyciele przedmiotów zawodowych - rok szkolny 2018/2019 OBSZAR II WYCHOWAWCZY BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU W SZKOLE 1. Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w środowisku szkolnym a) integrowanie środowiska uczniowskiego b) integrowanie całej społeczności Centrum - zajęcia integracyjno – adaptacyjne w klasach pierwszych - organizowanie wspólnych imprez, wycieczek - otwartość na inicjatywy zarówno młodzieży, jak i pracowników szkoły służące budowaniu pozytywnego klimatu w społeczności PCKZiU Dyrekcja szkoły, wszyscy pracownicy i uczniowie rok szkolny 2018/2019 2. Kształtowanie postaw dbałości i szacunku dla wyposażenia, wystroju i estetyki szkoły i jej najbliższego otoczenia w celu kształtowania pożądanego wizerunku szkoły a) uświadamianie uczniom potrzeby dbałości o estetykę szkoły i jej otoczenia b) budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest nowocześnie wyposażona i starannie utrzymana placówka - angażowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły Dyrekcja szkoły, pracownicy Cały czas realizacji programu OBSZAR III WYCHOWAWCZY ROZWIJANIE POSTAW KSZTAŁTUJĄCYCH SYSTEM WARTOŚCI MORALNYCH Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Inspirowanie uczniów do poszukiwania sposobów czerpania z dorobku kultury lokalnej i polskiej a) rozbudzanie i wzmacnianie zainteresowań uczniów dorobkiem kulturowym - tematyka zajęć edukacyjnych (np. wiedzy o kulturze, Nauczyciele Cały czas realizacji programu OBSZAR IV WYCHOWAWCZY ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ I WSPÓŁPRACY – KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIA Z INNYMI I DLA INNYCH Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Doskonalenie uczniowskich umiejętności komunikacyjnych a) umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy na temat nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych b) zapewnienie uczniom dostępu do sprzętu i urządzeń znajdujących się w szkole w celu realizacji ich potrzeb komunikacyjnych - wykorzystanie wyposażenia szkoły do nauki stosowania nowoczesnych technik i narzędzi komunikowania się Dyrekcja szkoły, nauczyciele Cały czas realizacji programu 2. Kreowanie postaw tolerancji i szacunku dla poglądów innych a) eliminowanie wszelkich przejawów braku tolerancji w środowisku naszej szkoły b skuteczne rozwiązywanie powstających w środowisku naszej placówki konfliktów i sytuacji kryzysowych - zdecydowane interwencje pracowników szkoły w sytuacjach związanych z brakiem tolerancji wśród uczniów - przeciwdziałanie sytuacjom problemowym w relacjach interpersonalnych i stosunkach międzyludzkich w szkole Dyrekcja i wszyscy pracownicy szkoły Cały czas realizacji programu OBSZAR V WYCHOWAWCZY WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO UCZNIA , W TYM RÓWNIEŻ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Rozpoznawanie możliwości intelektualnych poszczególnych uczniów i podejmowanie działań służących indywidualizacji procesu nauczania a tworzenie warunków do realizacji przez ucznia jego aspiracji edukacyjnych w tych obszarach, w których może on osiągnąć sukces. - dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów w procesie indywidualizacji nauczania, w tym ucznia niepełnosprawnego nauczyciele. cały cykl kształcenia ucznia 2. Określenie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz kryteriów oceniania a) opracowanie dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania, b) prawidłowe i rzetelne stosowanie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania - zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania - systematyczne, obiektywne ocenianie osiągnięć uczniów uwzględniające ich możliwości i zdolności edukacyjne Dyrekcja szkoły, nauczyciele Cały czas realizacji programu OBSZAR VI WYCHOWAWCZY KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO I BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA NAUKI DLA UCZNIÓW Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom a) zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa - wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa uczniów poprzez odpowiednią organizację pracy placówki - wykorzystywanie monitoringu placówki zabezpieczenia terenu szkoły Dyrekcja szkoły, poszczególni nauczyciele i Cały czas realizacji programu 2. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoża-rowych a) dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw pożarowych - zapoznanie i przypominanie uczniom regulaminów BHP w poszczególnych pracowniach szkoły - zapoznanie z odpowiednimi procedurami w przypadku zagrożenia np. pożarem - nauczyciele i opiekunowie pracowni, Cały czas realizacji programu 3. Pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu szkolnych i pozaszkolnych problemów uczniów a) umożliwienie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu szkolnych i pozaszkolnych problemów uczniów - organizowanie spotkań z przedstawicielami PPP Dyrekcja szkoły, Cały czas realizacji programu 4.Przeciwdziała- nie agresji i przemocy w szkole a) gromadzenie i upowszechnianie materiałów, zwalczających agresję, przemoc w rodzinie i w szkole Dyrekcja szkoły, nauczyciele Cały czas realizacji programu 5.Walka z wagarami a) ścisła współpraca nauczycieli - rozmowy z uczniami Dyrekcja szkoły, nauczyciele Cały czas realizacji programu 6. Propagowanie zdrowego stylu życia i kultury fizycznej a) uświadamianie uczniom potrzeby dbałości o zdrowy styl życia, oraz kulturę fizyczną - organizowanie imprez sportowych i zawodów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, Dyrekcja szkoły, nauczyciele Cały czas realizacji programu OBSZAR VIII WYCHOWAWCZY WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Z OTOCZENIA SZKOŁY Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Otwartość szkoły na współpracę z instytucjami z jej otoczenia a) nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania procesu wychowania młodzieży -Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędami Gminy i Miasta Dyrekcja szkoły, nauczyciele Cały czas realizacji programu KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH A) NAUCZYCIELE: - Systematyczne podnoszenie wiedzy nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów zażywania środków odurzających i substancji psychoaktywnych. - Wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia. - Podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie działań ryzykownych - Podejmowanie działań integrujących, szczególnie w klasach pierwszych. - Pomoc w pokonywaniu trudności dydaktycznych. - Walka z coraz niższą frekwencją w szkole. - Kształtowanie przez nauczycieli zachowań i postaw wśród młodzieży promujących zdrowy styl życia, otwartość w życiu społecznym, wzmacniających więzi ze szkołą. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. - Reagowanie w sytuacjach zagrożenia uczniów. - Współpraca z instytucjami wspierającymi nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych. B) UCZNIOWIE - Uświadomienie uczniom negatywnych skutków absencji na zajęciach. - Rozwijanie umiejętności społecznych i życiowych. - Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą zachowań ryzykownych. - Komunikacja w środowisku rówieśniczym na zajęciach praktycznych. - Realna i właściwa samoocena uczniów. - Identyfikacja własnych zainteresowań i zdolności. - Promowanie aktywnego spędzania czasu. - Zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań. - Wspieranie inicjatyw młodzieży. - Aktywizowanie uczniów zdolnych na rzecz pomocy słabszym. V. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO Monitorowaniu, czyli ciągłemu rejestrowaniu postępów w realizacji programu wychowawczego podlegają co roku: • plany pracy i ich realizacja, • organizacja i przebieg imprez i uroczystości, • organizacja, cele wycieczek szkolnych (karty wycieczek, wpisy do dziennika), • pozytywne i negatywne zachowania uczniów na lekcjach, zajęciach, przerwach i uroczystościach (uwagi w dziennikach lekcyjnych, monitoring na korytarzu), • działania podjęte wobec uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu oraz trudną sytuację domowa. Realizacja zadań i działań zawartych w powyższym programie zostanie poddana ewaluacji mającej na celu dostarczenie informacji o osiągnięciach, a także danych umożliwiających dokonanie niezbędnych modyfikacji. Osoby odpowiedzialne za realizację programu: Dyrektor, nauczyciele

Załączniki:

Nazwa pliku:
ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANI…
rozmiar: 219,30 kB