UCZYMY, SZKOLIMY, ŚWIADCZYMY USŁUGI, NAPRAWY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NOCLEGI, BURSA, SCHRONISKO

Centrum się modernizuje

Wysoka jakość kształcenia zależy między innymi od właściwych standardów technicznych, środowiska fizycznego szkoły, placówki oświatowej, kształtowanego przez  bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce oraz bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę.  Estetyczne i utrzymane w należytym stanie technicznym środowisko fizyczne sprzyja kształtowaniu właściwych postaw oraz kultury bycia.

Te właśnie kwestie stanowią priorytety działalności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Ich realizacja nie jest rzeczą prostą z tej przyczyny, że  wszystkie obiekty, w których PCKZiU prowadzi działalność edukacyjną nie są nowe, liczą sobie po kilkadziesiąt lat i wymagają remontów mających na celu poprawę stanu ich substancji technicznej. Przy czym zakres prac remontowych nie może być ograniczony - musi uwzględniać - oprócz stricte prac budowlanych i wykończeniowych - wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej. Podnosi to znacząco koszt remontów. Można jednakże owe koszty minimalizować  poprzez odpowiednią organizację prac remontowych. Kierownictwo Centrum podjęło takie działania, tworząc grupę złożoną z pracowników legitymujących się różnymi umiejętnościami budowlanymi.   Pozwoliło to przede wszystkim na uniknięcie wysokich kosztów zakupu specjalistycznych usług zewnętrznych. W ten sposób środki finansowe przydzielane na remonty przez organ prowadzący zostały optymalnie wykorzystane, a zakres wykonanych prac okazał się zadziwiająco szeroki.

Uzyskane efekty to:

1. w Bursie przy ul. Połczyńskiej 9:

- utworzenie nowej sali wykładowej pozwalającej na organizację systematycznie rosnącej liczby kursów,

- utworzenie biblioteki wspierającej realizację programów kształcenia zawodowego na kursach oraz na zajęciach praktycznej nauki zawodu,

- utworzenie sali komputerowej,

- remont korytarzy, klatek schodowych,

- adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń na potrzeby socjalne uczniów i pracowników,

- remont kuchni i pomieszczeń stanowiących zaplecze kuchni umożliwiający zmianę organizacji pracy i poprawę komfortu pracy,

- poprawa estetyki otoczenia zewnętrznego obiektu Bursy;

2. w warsztatach przy ul. Warmińskiej 1:

- utworzenie nowej szatni dla uczniów,

- radykalna poprawa warunków sanitarnych i higienicznych poprzez utworzenie nowej łaźni, umywalni i nowych ubikacji.

W planach na rok 2017 ujęto:

- kontynuację prac remontowych w kuchni obejmujący m.in. montaż nowej instalacji wentylacyjnej,

- kontynuacja remontu II piętra Bursy przy ul. Połczyńskiej w celu podniesienia poziomu warunków mieszkalnych,

- remont dachów (silnie przeciekających).

Kwota oczekiwanego wsparcia ze strony Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim wynosi 60 tysięcy złotych.  Można być pewnym, że przy  zastosowaniu sprawdzonej metody prowadzenia prac remontowych sposobem gospodarczym uzyskane rezultaty mogą być większe od zakładanych.